Politologia

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Politologia

 • studia wyższe I stopnia – licencjackie
 • trwają 3 lata/6 semestrów
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu licencjata i kwalifikacji na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia – magisterskich i na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Pamiętaj! Odbycie studiów w systemie niestacjonarnym umożliwia
osiągnięcie takich samych efektów kształcenia jak odbycie studiów w
systemie stacjonarnym (dziennym).

Politologia

Dlaczego warto studiować politologię?

Rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, staje się dzisiaj ważną potrzebą. Obserwujemy bowiem upadek obyczajów politycznych, skłonność do podejmowania działań manipulacyjnych, wykorzystywania mediów, w tym mediów społecznościowych, do manipulacyjnego sterowania procesami społecznymi.
W szczególności w obliczu wielorakich zagrożeń bezpieczeństwa dla Polski – zarówno z zewnątrz jak i wskutek destabilizacyjnych działań wewnętrznych – rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i znających takie zagrożenia absolwentów.
Studiując politologię zorientowaną na rozpoznawanie opisanych wyzwań, absolwent Akademii Jagiellońskiej będzie również posiadał umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi, odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tych obszarów zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.

Politologia

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Akademii Jagiellońskiej mają charakter praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Akademii Jagiellońskiej:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz
  wykładowców Akademii Jagiellońskiej
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne

I rok:

12 x 550zł 450 zł = 6600zł 5400 zł

II rok:

12 x 550 zł 500 zł= 6600 zł 6000 zł

III rok:

8 x 650 zł 600zł = 5200 zł 4800zł

Politologia

Specjalności na kierunku politologia

Podczas trzyletnich studiów licencjackich studenci naszej Uczelni mogą wybrać specjalność w interesujących ich obszarach, co pozwala na znalezienie pracy w zakresie pożądanych przez pracodawców specjalistycznych kompetencji.
Wszystkie propozycje specjalności na kierunku administracja utworzone zostały we współpracy z partnerami uczelni – potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów.

W roku akademickim 2022/2023 proponujemy następujące specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • manipulacja w polityce – metody i przeciwdziałanie
 • manipulacja w gospodarce – metody i przeciwdziałanie
 • manipulacja w stosunkach międzynarodowych
Skip to content