KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

DMINISTRACJA OD SAMORZĄDU PO ORGANIZACJE MIĘDZYRZĄDOWE. POD RED. ANNY ZABOROWSKIEJ. TORUŃ 2010

Spis treści:

mgr Tomasz A. J. Banyś, dr Anna Zaborowska Rola amerykańskich agencji administracyjnych na wybranych przykładach. Część pierwsza.

dr Grażyna Grabarczyk – Funkcje administracji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

dr Iwona Przeor-Pastuszak – Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskie konotacje aksologiczne i wymiar etyczny. Zarys problematyki.

dr Jacek Przybojewski – Administracja w demokratycznym państwie prawnym.

dr Adam Strzelecki – Ograniczenia w samodzielności jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego.

mgr Dominik Zbigniew Zygmuntowski – Organizacje międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej.

dr Jacek Żbikowski – Wybrane instrumenty marketingu mix w administracji publicznej.

Skip to content