KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

GIĘTKOWSKI RADOSŁAW: PODSTAWY PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO I PROCESOWEGO. TORUŃ 2008

Spis treści:Część I. Prawo karne materialne

Rozdział I. Zagadnienia ogólne

1. Funkcje prawa karnego

2. Zasady prawa karnego

Rozdział II. Nauka o ustawie karnej

1. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu

2. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca i osób

Rozdział III. Nauka o czynie zabronionym

1. Przesłanki przestępności czynu

2. Okoliczności wyłączające przestępność czynu

2.1. Kontratypy

2.2. Okoliczności wyłączające i redukujące zawinienie

3. Klasyfikacja przestępstw

4. Formy popełnienia czynu zabronionego

4.1 Formy stadialne

4.2. Formy zjawiskowe

5. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych

Rozdział IV. Nauka o środkach reakcji karnej

1. System środków reakcji karnej

2. Kary

2.1 Grzywna

2.2 Kara ograniczenia wolności

2.3 Kara pozbawienia wolności

3. Środki karne

4. Środki probacyjne

4.1 Warunkowe umorzenie postępowania karnego

4.2 Warunkowe zawieszenie wykonania kary

4.3 Warunkowe przedterminowe zwolnienie

5. Środki zabezpieczające

6. Wymiar środków reakcji karnej

6.1 Zasady wymiaru środków reakcji karnej

6.2 Dyrektywy wymiaru środków reakcj karnej

6.3 Wymiar kary wobec recydywistów

6.4 Nadzwyczajne złagodzenie kary

7. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej

Rozdział V. Wybrane typy przestępstw

1. Uwagi ogólne

2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

4. Przestępstwa przeciwko wolności

5. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

6. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

7. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

8. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

9. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznem

10. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

11. Przestępstwa przeciwko mieniu

12. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

13. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Część II. Prawo karne procesowe

Rozdział I. Ogólne wiadomości o procesie karnym i prawie karnym procesowym

Rozdział II. Naczelne zasady procesu

Rozdział III. Uczestnicy procesu

Rozdział IV. Dowody

Rozdział V. Środki przymusu

Rozdział VI Przesłanki procesowe

Rozdział VII. Przebieg procesu

1. Postępowanie przygotowawcze

2. Postępowanie główne

3. Postępowanie odwoławcze

4. Postępowania korekcyjne po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego

Skip to content