KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

POTOCZEK ANDRZEJ, JERZY STĘPIEŃ: PRAWNO-ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO. ZAGADNIENIE WYBRANE. TORUŃ 2012

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA – Prawne i organizacyjne aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego

I. Współczesne problemy polityki regionalnej – Andrzej Potoczek

II. Rozwój lokalny i regionalny – Andrzej Potoczek

Pojęcie rozwoju lokalnego i regionalnego

Współdziałanie w procesie rozwoju lokalnego i iregionalnego

Instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego

III. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym – Andrzej Potoczek

Istota zarządzania

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

System zarządzania rozwojem regionalnym kraju

Administracja samorządowa a zarządzanie rozwojem

Kwalifikacje pracowników administracji publicznej jako czynnik wspierający proces zarządzania

Administracja publiczna a kultura administrowania

IV. Organizacyjno-prawne aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego – Jerzy Stępień

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego

Prawne podstawy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

Krajowe dokumenty strategiczne jako instrumenty realizacji polityki rozwoju regionalnego

Lokalne i regionalne strategie rozwoju

V. Zasoby jednostki terytorialnej jako czynniki rozwoju – Andrzej Potoczek

VI. Innowacje jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego – Andrzej Potoczek

Kreatywność i innowacyjność w działaniach administracji publicznej

Innowacyjność i rozwój lokalny i regionalny

Kreowanie regionalnego systemu innowacji

Administracja publiczna w procesie budowania potencjału innowacyjnego regionu

Innowacje jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego

Samorząd terytorialny w budowaniu regionalnego systemu innowacji

Czynniki wpływające na innowacyjne zarządzanie rozwojem

VII. Kierunki polityki regionalnej w perspektywie 2020 r. – Andrzej Potoczek

Nowe założenia polityki rozwoju regionalnego w UE

Perspwktywy rozwoju polityki spójności na poziomie regionu

VIII. Przestrzenne aspekty i uwarunkowania rozwoju – Andrzej Potoczek

Społeczne uwarunkowania rozwoju przestrzennego

Gospodarka przestrzenna a ekologia

Polityka przestrzenna wobec obszarów wiejskich

CZĘŚĆ DRUGA – Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego

I. Społeczne aspekty zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym – Jerzy Stępień

Społeczność lokalna i jej rozwój

Społeczne implikacje procesu rozwoju

II. Kapitał społeczny a rozwój wspólnot terytorialnych – Jerzy Stępień

Kapitał społeczny a siły społeczne w rozwoju jednostek terytorialnych

Rozwój regionalny i lokalny a kapitał społeczny

Społeczeństwo obywatelskie a kapitał społeczny

III. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia społecznego uczestnictwa w rozwoju jednostek samorządowych – Jerzy Stępień

Założenia polityki regionalnej UE w kontekście uspołecznienia procesu zarządzania rozwojem

Problematyka społeczności lokalnych w dokumentach programowych związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym

Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju

Praktyczne spekty uspołecznienia procesu rozwoju – zarys problemu

Realizacja zasady partnerstwa społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym

IV. Zaufanie jako czynnik kształtujący proces partycypacji społecznej – Andrzej Potoczek

Zaufanie społeczne w procesie rozwoju lokalnego

Kształtowanie się zaufania społecznego

Niektóre praktyczne aspekty wpływu zaufania społecznego na proces rozwoju lokalnego

Zaufanie społeczne w procesie kształtowania relacji między uczestnikami procesu rozwoju lokalnego

Potrzeba badań nad kształtowaniem się oraz wpływem zaufania społecznego na proces realizacji polityk lokalnych

Zaufanie społeczne w procesie zarządzania rozwjem lokalnym

V. Parnerstwo społeczne w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego – Jerzy Stępień

Teoretyczne aspekty partnerstwa społecznego

Partnerstwo jako czynnik rozwoju lokalnego

Realizacja partnerstwa na poziomie lokalnym

Indywidualny i grupowy wymiar partnerstwa społecznego

VI. Kulturowe podstawy zarządzania rozwojem – Jerzy Stępień

Kulturowe determinanty rozwoju

Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Skip to content