KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

SZONERT ZBIGNIEW: STAN I PERSPEKTYWY PRZEKSZTAŁCEŃ. CZ. 1 UWARUNKOWANIA SYSTEMÓW DEMOKRATYCZNYCH. TORUŃ 2009

Spis treści:

1. Uwagi wstępne

2. Uwarunkowania historyczne i polityczne demokracji

3. Wymogi jakim powinny odpowiadać współczesne demokracje

4. Stan i perspektywy przekształceń demokracji w ocenie liczących się autorytetów moralnych i intelektualnych

5. Uwarunkowania aksjologiczne ustrojów demokratycznych

6. Specyfika kształtowania się demokracji w Polsce i przyczyny jej deformacji

7. Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego i neoliberalnej demokracji

8. Uwagi końcowe

Skip to content