AKTUALNOŚCI

05.11.2016 Reminiscencja resocjalizacyjna z Zakładu Karnego we Włocławku

W dniu 5 listopada 2016 roku studenci specjalności resocjalizacja oraz studenci zrzeszeni w Kole Terenowym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym we Włocławku.

Porozumienie zawarte  pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim – TSW pozwoliło na realizację kolejnej wizyty w jednostce penitencjarnej. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć praktycznych, które studenci realizują z przedmiotów specjalnościowych oraz w ramach działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Podczas wizyty kierownik działu penitencjarnego kpt. Anna Osińska przekazała informacje na temat: struktury, funkcji i zadań zakładu karnego, sposobów realizacji programów readaptacji społecznej i metodyki pracy penitencjarnej oraz zadań instytucji resocjalizacyjnych w zakresie pomocy postpenitencjarnej.

Wychowawca Tomasz Seroczyński przybliżył formułę prowadzenia arteterapii realizowanej poprzez wielowymiarową działalność kulturalno-oświatową, między innymi utytułowanego klubu literackiego „Bartnicka 10”. W spotkaniu uczestniczyli skazani aktywnie działający w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych na terenie zakładu i osobiście prezentowali efekty swojej pracy oraz chętnie odpowiadali na dociekliwe pytania studentów. Ciekawym elementem wizyty było spotkanie z mjr Dorotą Śniegowską – kierownikiem oddziału terapeutycznego dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz kpt. Krzysztofem Leszczyńskim wychowawcą-terapeutą w tym oddziale. Studenci mogli zwiedzić oddział i osobiście poznać odpowiedź na pytania dotyczące stosowanych metod i środków oddziaływania indywidualnego i grupowego, oddziaływań psychokorekcyjnych i antyuzależnieniowych. Podczas wizyty odbyło się także spotkanie z panią Krystyną Pietrus Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz słuchaczami-więźniami największej szkoły więziennej w Polsce. Pani Dyrektor przekazała informacje o formach i sposobach nauczania oraz stosowanej formule otwartości nauczycieli wobec uczniów – będącej efektem intuicji pedagogicznej.

Przedsięwzięcie Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie urealnienia współdziałania praktyków ze środowiskiem naukowym bezcennie wpływa na doskonalenie wspólnych metod dydaktycznych oraz na profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy dyrekcji i personelowi zakładu.

 

[envira-gallery id=”9036″]

Skip to content