Akademia Jagiellońska w Toruniu

ZASADY BEZPIECZNEGO I HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO

 1. – – Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń, infrastruktury oraz wyposażenia Akademii Jagiellońskiej w Toruniu(dalej jako: AJ lub Uczelnia) zobowiązane są do zapoznania się z niniejszymi zasadami bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uczelni oraz do ich przestrzegania.
 2. Pomieszczenia AJ są miejscem nauki, pracy, spotkań oraz rozwoju aktywności i pasji.
 3. Stan pomieszczeń i ich wyposażenia powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla osób w nich przebywających.
 4. Nad bezpiecznym i prawidłowym stanem budynków i przydzielonych pomieszczeń czuwa Kanclerz Uczelni.
 5. Studenci zobowiązani są do odbycia co najmniej 4 –godzinnego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.
 6. Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy innych form kształcenia są zobowiązani do odbycia szkolenia bhp, jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia.
 7. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.
 8. Do korzystania z pomieszczeń uprawnieni są studenci, pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów, najemcy oraz goście Uczelni z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych pomieszczeń (np. biura, archiwa, serwerownie, pomieszczenia magazynowe i techniczne itp.) posiadają wyłącznie osoby do tego uprawnione.
 9. Osoby przebywające lub wykonujące prace w wyznaczonych pomieszczeniach są zobowiązane do natychmiastowego powiadomienia bezpośredniego przełożonego, jeśli miejsce to lub stan znajdujących się w nich urządzeń może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 10. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia, podczas korzystania z pomieszczeń Uczelni lub jej wyposażenia technicznego, Rektor wprowadza zakaz korzystania z nich oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego zagrożenia.
 11. Zabrania się włączania i używania przez nieuprawnione osoby maszyn i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Uczelni.
 12. W pomieszczeniach, w których są zlokalizowane pracownie specjalistyczne obowiązują dodatkowe regulaminy organizacyjne, określające zasady korzystania z tych pomieszczeń.
 13. Użytkownicy pomieszczeń odpowiedzialni są za ich prawidłowe wykorzystanie, a w szczególności:
  – za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  – zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania wykorzystywanych w pracy (na zajęciach) materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi,
  – opracowanie oraz umieszczenie w widocznych miejscach regulaminów i instrukcji określających szczegółowo zasady użytkowania pomieszczenia oraz zasady bhp,
  – zapewnienie, aby maszyny i inne urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu były utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność i bezpieczeństwo pracy,
  – oznakowanie i zabezpieczenie maszyn i urządzeń technicznych czasowo niesprawnych lub uszkodzonych w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
  – przestrzeganie ustalonych harmonogramów korzystania z pomieszczeń,
  – dbanie o ład i porządek w miejscu pracy.
 14. Na terenie AJ obowiązuje całkowity zakaz:
  – prowadzenia działalności, na którą władze Uczelni nie wyraziły zgody, w szczególności urządzania imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej,
  – udostępniania, bez zgody Kanclerza pomieszczeń, infrastruktury oraz wyposażenia innym podmiotom lub osobom,
  – wprowadzania do budynków zwierząt, bez zgody Kanclerza, z wyłączeniem osób niepełnosprawnych poruszających się z psami przewodnikami,
  – wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
  – wnoszenia materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, broni, a także jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Uczelni.
 15. Osoba korzystająca z pomieszczeń i infrastruktury AJ ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na mieniu Uczelni lub wyrządzone osobom trzecim.
 16. W przypadku zaistnienia lub podejrzenia zagrożenia życia zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uczelni, każda osoba, która to stwierdzi jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników dziekanatu osobiście lub za pomocą telefonu – dzwoniąc na numer alarmowy 691 000 011 lub pisząc wiadomość na adres kontakt@akademiajagiellonska.pl.
 17. Osoby przebywające na terenie AJ lub korzystające z pomieszczeń i infrastruktury są zobowiązane do stosowania się do poleceń pracowników Uczelni.
 18. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach, a także w miejscach ogólnodostępnych Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.
Skip to content