AKTUALNOŚCI

Fundusz „OPEN”

Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je wykorzystać na każdą dostępną formę jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp.( za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia, trwające nie dłużej niż 24 miesiące) w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.

Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych). Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło ale tylko do kwoty nieopłaconej. Pomoc zwrotna udzielona w postaci pożyczek na kształcenie jest nieoprocentowana i Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000zł do 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie. Szczegółowe informacje oraz wnioski: www.open.frp.pl

Skip to content