AKTUALNOŚCI

Seminarium “Instrumenty stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego”

W dniu 25 maja 2017 odbyło się seminarium dotyczące zadań i funkcji współczesnego samorządu terytorialnego oraz perspektyw jego przekształceń i rozwoju. Seminarium organizowane było przez KJ-TSW w Toruniu przy współpracy Kujawsko-Pomorskiego Forum Regionalnego. Koncentrowało się ono wokół zagadnień dotyczących prawno-ustrojowych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz jego zadań w zakresie zarzadzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Ponadto przedstawione zostały wnioski z analizy potencjału usług publicznych realizowanych w sferze społecznej na poziomie lokalnym. Ważne miejsce zajmowały też problemy związane z finansowaniem zadań samorządu. Kolejny ważny temat to rola samorządu w procesie budowania tożsamości i identyfikacji terytorialnej. Seminarium zakończyło się dyskusją o kierunkach zmian i przekształceń prawno-organizacyjnych i ustrojowych we współczesnym polskim samorządzie.

Uczestnicy:

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele samorządów lokalnych i samorządu województwa, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, reprezentanci organizacji pozarządowych.

Referaty wygłosili:

  1. A. Stańczyk Potencjał i uwarunkowania usług publicznych w sferze społecznej na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego–wnioski z badań – KPBPPiR we Włocławku
  2. dr A. Strzelecki Polityka finansowa samorządu terytorialnego – problemy teorii i praktyki – KJ-TSW w Toruniu
  3. dr P. Antoszak Inwestycje jako instrument rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym – KJ-TSW w Toruniu/UKW w Bydgoszczy
  4. dr A. Wróbel Samorząd terytorialny w procesie budowania tożsamości i identyfikacji terytorialnej – KSW we Włocławku
  5. prof. dr hab. G. Górski Kierunki zmian i przekształceń prawno-ustrojowych i organizacyjnych we współczesnym polskim samorządzie – KJ-TSW w Toruniu
Skip to content