AKTUALNOŚCI

Konkurs na profesorów i adiunktów
Konkurs na profesorów

Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
(podstawowe miejsce pracy)

w Instytucie Nauk Pedagogicznych
w obszarze pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wymogi, które musi spełniać kandydat/-ka:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk pedagogicznych ze specjalizacją w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • posiadanie minimum pięcioletniego praktycznego doświadczenia zawodowego w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym lub wyższym Konkurs na profesorów

Kandydat/-ka winien/winna przedstawić:

 • list motywacyjny
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji
 • kopie dyplomów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2021 roku na adres:
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – TSW
87-100 Toruń, ul. Prosta 4, pokój B13
z adnotacją: „Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Pedagogicznych”
lub
drogą elektroniczną na adres: rektor@akademiajagiellonska.pl (temat wiadomości: Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Pedagogicznych)

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.


Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
(podstawowe miejsce pracy)

w Instytucie Nauk Prawnych i Społecznych

Wymogi, które musi spełniać kandydat/-ka:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk prawnych lub nauk o polityce i administracji lub ekonomii
 • posiadanie minimum pięcioletniego praktycznego doświadczenia zawodowego w obszarze nauk prawnych lub nauk o polityce i administracji lub ekonomii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym lub wyższym

Mile widziane:

 • specjalizacja w zakresie prawa administracyjnego

Kandydat/-ka winien/winna przedstawić:

 • list motywacyjny
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji
 • kopie dyplomów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2021 roku na adres:
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – TSW
87-100 Toruń, ul. Prosta 4, pokój B13
z adnotacją: „Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Prawnych i Społecznych”
lub
drogą elektroniczną na adres: rektor@akademiajagiellonska.pl (temat wiadomości: Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Prawnych i Społecznych)

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Klauzula informacyjna:

Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Siedziba Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej znajduje się przy ul. Prostej 4/ ul. Jęczmiennej 23, 87-100 Toruń. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KJ – TSW: iodo@akademiajagiellonska.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) i art. 9 ust. 2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej), nie dłużej niż przez 3 lata. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Konkurs na profesorów

Skip to content