Studia inżynierskie

Lotnictwo i kosmonautyka

STUDIA INŻYNIERSKIE

Informacje podstawowe o kierunku

Nazwa szkoły wyższej

Akademia Jagiellońska z siedzibą w Toruniu

Nazwa jednostki organizacyjnej

Wydział Nauk Technicznych

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

dr inż. Włodzimierz Wysocki

Nazwa kierunku

Lotnictwo i kosmonautyka

Profil kształcenia

Praktyczny

Forma studiów

Niestacjonarna

STUDIA INŻYNIERSKIE

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA W AJ!

Studia kształcące inżynierów w najbardziej pożądanych dzisiaj specjalnościach:

 • Napędy w lotnictwie i kosmonautyce – mechanik
 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • Bezzałogowe statki powietrzne

Nowy kierunek, nowe możliwości, nowe perspektywy!

Budowa i eksploatacja maszyn

STUDIA INŻYNIERSKIE

Obszar wiedzy

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka należy do: obszaru wiedzy z zakresu nauki techniczne,
dziedzina nauk technicznych, dyscyplina:

 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • elektronika,
 • elektrotechnika,
 • mechanika,
 • telekomunikacja,
 • informatyka,
 • automatyka i robotyka.

Dyscypliną wiodącą na kierunku kształcenia lotnictwo i kosmonautyka jest budowa i eksploatacja maszyn.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Pozostałe obszary

Poza obszarem wiedzy nauk technicznych w skład kierunku wchodzą również takie obszary kształcenia jak:

 • Obszar wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina- historia, filozofia , nauki o zarządzaniu.
 • Obszar wiedzy z zakresu nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina-psychologia, socjologia, nauki o bezpieczeństwie.
 • dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina-nauki o zarządzaniu
 • dziedzina nauk prawnych- prawo
 • Obszar wiedzy, nauki przyrodnicze; dziedzina ochrona środowiska.
 • Obszar wiedzy z zakresu nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka i informatyka
 • dziedzina nauk fizycznych, dyscyplina fizyka
 • dziedzina nauk chemicznych, dyscyplina ochrona środowiska
Studia inżynierskie

Lotnictwo i kosmonautyka

Kariera po studiach

Zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym

Zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy

Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego

Zatrudnienie w transporcie lotniczym

Obsługa naziemna portów lotniczych

Infrastruktura transportu lotniczego

STUDIA INŻYNIERSKIE

Pozostałe obszary

Lotnictwo jest dziedziną techniki zajmującą się konstruowaniem i zastosowaniem maszyn latających. Program studiów zakłada zgłębianie wiedzy o pojazdach latających w obrębie atmosfery ziemskie jnp. na zajęciach z budowy silników oprócz samolotowych studenci będą poznawać także składowe silników rakietowych. Absolwent, który otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera służb lotniczych powinien posiadać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania, eksploatacji i remontów statków powietrznych i obiektów latających.

Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku lotnictwo o profilu praktycznym oraz program studiów, oparte są na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych, podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, elektrotechniki i informatyki (w tym systemy CAD/CAM/CAE).
Absolwenci studiów tego kierunku posiadają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i innych obiektów latajacych. Wiedza ta, w odniesieniu do wszystkich prowadzonych specjalności, obejmuje nowoczesne technologie i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych.

Kształcenie na kierunku lotnictwo uwzględnia potrzeby użytkowników statków powietrznych i innych obiektów latających w zakresie ich eksploatacji z uwzględnieniem wymaganych przepisów międzynarodowych dotyczących kwalifikacji personelu zatrudnionego w jednostkach branży lotniczej: krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w podmiotach europejskich.

Przygotowuje absolwenta do zespołowej lub samodzielnej działalności zawodowej w zakresie: budowy i projektowania obiektów latających, w zakresie silników lotniczych, w zakresie wyposażenia pokładowego, w zakresie technologii lotniczej i kosmicznej, w zakresie materiałów lotniczych, w zakresie eksploatacji i remontu statków latających.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego. Co więcej będziesz mógł także posiadać umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a szczególnie tych, które realizujących zadania dla lotnictwa. Będzie mógł pracować w lotnictwie cywilnym, służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy czy zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

Absolwent tego kierunku nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

Matematyki stosowanej

matematyki stosowanej niezbędną do zrozumienia i wykorzystania formalizmu matematycznego stosowanego do opisu podstawowych zjawisk termomechanicznych i elektrycznych, a także przeprowadzania podstawowych obliczeń związanych z zagadnieniami projektowania i modelowania układów technicznych,

Struktury Materii

Struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach technicznych oraz zasad działania typowych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych; zna ogólne zasady pomiarów wielkości fizycznych oraz metody analizy ich wiarygodności i błędów pomiarowych

Ogólnych podstaw automatyki i sterowania

Ogólnych podstaw automatyki i sterowania, w tym dotyczącą rodzajów i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji, podstaw modelowania układów dynamicznych, projektowania i analizy liniowych układów regulacji, w zakresie ogólnych podstaw automatyki i sterowania, w tym dotyczącą rodzajów i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji, podstaw modelowania układów dynamicznych, projektowania i analizy liniowych układów regulacji, wiedzę na temat drgań w fizyce i technice. Zna zjawiska aeroelastyczne występujące w lotnictwie, ich charakterystyki, opis matematyczny, metody badań i sposoby zapobiegania.

Wiedzę związaną z niektórymi obszarami inżynierii lotniczej i kosmicznej w zakresie konstrukcji płatowców lub konstrukcji zespołów napędowych i teorii spalania lub projektowania integracji i symulacji systemów pokładowych lub kosmonautyki, wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, a zwłaszcza eksploatacji statków powietrznych.

Potrafi sporządzić i odczytać dokumentację techniczną zawierającą rysunek techniczny oraz opisać geometrię konstruowanego urządzenia i jego części przy pomocy trójwymiarowego oprogramowania CAD, planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki, oceniać błędy pomiarowe, weryfikować wyniki obliczeń i wyciągać wnioski, wykorzystać poznane metody matematyczne i modele fizyczne, a także obliczenia i symulacje komputerowe w procesach projektowania, modelowania i oceny własności mechanicznych i eksploatacyjnych typowych układów i urządzeń mechanicznych.

Potrafi zastosować poznane zasady i prawa mechaniki klasycznej do tworzenia ilościowego opisu podstawowych zjawisk mechanicznych w układach technicznych.

Potrafi dokonać analizy wytrzymałości i stateczności wybranych rodzajów konstrukcji oraz zaprojektować proste urządzenie mechaniczne, obliczyć charakterystyki prostych procesów termodynamicznych, rozwiązać proste zagadnienia z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki płynów, objaśnić zasadę działania wybranych przyrządów pomiarowych i wykorzystać je w badaniach eksperymentalnych w laboratorium.

Przeanalizować właściwości lotne i obciążenia wybranych statków latających i wytrzymałość ich struktur. Potrafi dobrać i przeanalizować właściwości ich napędów i wyposażeni, dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla lotnictwa i kosmonautyki, cenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla lotnictwa i kosmonautyki oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia oraz zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją prosty statek latający i skonstruować wybrane jego elementy używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Języka obcego

Języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent po zrealizowaniu wszystkich efektów kształcenia powinien posługiwać się:

 • uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki matematyki stosowanej niezbędną do zrozumienia i wykorzystania formalizmu matematycznego stosowanego do opisu podstawowych zjawisk termomechanicznych i elektrycznych, a także przeprowadzania podstawowych obliczeń związanych z zagadnieniami projektowania i modelowania układów technicznych.
 • wiedzą nt. struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach technicznych oraz zasad działania typowych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych; zna ogólne zasady pomiarów wielkości fizycznych oraz metody analizy ich wiarygodności  i błędów pomiarowych.
 • wiedzą nt. i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania  i eksploatacji statków powietrznych i innych obiektów latających (wiedza powinna obejmować nowoczesne technologie i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych).
 • wiedzą nt. podstawy programowania komputerów, ma podstawową wiedzę w zakresie prowadzania i walidacji obliczeń inżynierskich na komputerach, znać podstawowe algorytmy numeryczne matematyki stosowane.
 • wiedzą nt. na temat materiałów stosowanych w lotnictwie, metod ich wytwarzania, obróbki i starzenia się, w tym korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • wiedzą związaną z niektórymi obszarami inżynierii lotniczej w zakresie konstrukcji płatowców lub konstrukcji zespołów napędowych i teorii spalania lub projektowania integracji i symulacji systemów pokładowych.
 • wiedzą nt. podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie odpowiednim dla lotnictwa  i kosmonautyki, wiedzą o trendach rozwojowych w lotnictwie.                  
 • wiedzą nt. zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla lotnictwa.

Umiejętności

Umiejętności z zakresu:

 • samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zdolności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.
 • sporządzania i odczytywania dokumentacji techniczne zawierającej rysunek techniczny oraz opisać geometrię konstruowanego urządzenia i jego części przy pomocy trójwymiarowego oprogramowania CAD.
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych, interpretowania uzyskanych wyników, oceniania błędów pomiarowych, weryfikowania wyników obliczeń i wyciągania wniosków.
 • wykorzystania poznanych metod matematycznych i modeli fizycznych, a także obliczenia i symulacji komputerowych w procesach projektowania, modelowania  i oceniania własności mechanicznych i eksploatacyjnych.
 • napisania prostego programu obliczeniowo/symulacyjnego wykorzystując poznane algorytmy numeryczne i języki programowania, posługiwania się podstawowymi narzędziami do obróbki i wizualizacji wyników, przeprowadzania krytycznych analiz wyników.
 • zastosowania poznanych zasad i praw mechaniki klasycznej do tworzenia ilościowego opisu podstawowych zjawisk mechanicznych w układach technicznych, dokonania analizy wytrzymałości i stateczności wybranych rodzajów konstrukcji oraz zaprojektowania prostych urządzeń
 • obliczania charakterystyk prostych procesów termodynamicznych, rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki płynów, objaśniania zasad działania wybranych przyrządów pomiarowych i wykorzystania  ich w badaniach eksperymentalnych w laboratorium.
 • dokonania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceny istniejących w lotnictwie i kosmonautyce rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług.
 • przeanalizowania właściwości lotnych i obciążenia wybranych statków latających i wytrzymałość ich struktur,  dobru i przeanalizowania właściwości ich napędów i wyposażenia.
 • dokonania identyfikacji i sformułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla lotnictwa.                          
 • oceny przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla lotnictwa oraz wyboru i zastosowania właściwych metod  i narzędzi.
 • zaprojektowania zgodnie z zadaną specyfikacją prostego statku latającego  i skonstruowania wybranego jego elementu używając właściwych metod, technik i narzędzi.
 • przygotowania w języku polskim i obcym dobrze udokumentowanego opracowania problemów z zakresu lotnictwa, przygotowania i przedstawienia krótkiej prezentacji poświęconej wynikom realizacji zadania inżynierskiego z zakresu lotnictwa.

Kompetencje

Kompetencje społeczne

 • potrzeba ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
 • świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,  w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową.
 • myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy.
 • potrzeba przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.
Kompetencje społeczne

Partner

Partner kierunku

WZL 2

STUDIA INŻYNIERSKIE

Czesne

I rok:

12x550zł
400zł
=

6600 zł
4800zł

II rok:

12x550zł
450zł
=

6600 zł
5400zł

III rok:

12x550zł
450zł
=

6600 zł
5400zł

IV rok:


6 x 800zł
=

4800zł

Skip to content