AKTUALNOŚCI

METODYKA PRACY RESOCJALIZACYJNEJ W ZAKŁADZIE KARNYM WE WŁOCŁAWKU

W dniu 21 marca 2015 roku studenci kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja i aktywizacja społeczna oraz studenci zrzeszeni w Kole Terenowym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym we Włocławku.

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć praktycznych, które studenci Kolegium Jagiellońskiego – TSW realizują z przedmiotów specjalnościowych. Podczas wizyty wychowawca Tomasz Seroczyński przekazał informacje na temat: struktury, funkcji i zadań jednostki penitencjarnej oraz sposobów realizacji programów readaptacji społecznej i metodyki pracy penitencjarnej. Przybliżył formułę prowadzenia arteterapii realizowanej poprzez wielowymiarową działalność kulturalno-oświatową, między innymi utytułowanego klubu literackiego „Bartnicka 10”. W spotkaniu uczestniczyli skazani aktywnie działający w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych na terenie zakładu i osobiście prezentowali efekty swojej pracy oraz chętnie odpowiadali na dociekliwe pytania. Ciekawym elementem wizyty było spotkanie z mjr Dorotą Śniegowską – kierownikiem oddziału terapeutycznego dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Studenci mogli osobiście poznać odpowiedź na pytania dotyczące stosowanych metod i środków oddziaływania indywidualnego i grupowego, oddziaływań psychokorekcyjnych i antyuzależnieniowych.

Podczas wizyty odbyło się także spotkanie z panią Krystyną Pietrus Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego – największej szkoły więziennej w Polsce , która przekazała informacje o formach i sposobach nauczania oraz stosowanej formule otwartości nauczycieli wobec uczniów – będącej efektem intuicji pedagogicznej. Ze studentami spotkał się także kapelan zakładu – ojciec Marek Szczutowski CCG.

Inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie urealnienia współdziałania praktyków ze środowiskiem naukowym bezcennie wpływają na doskonalenie wspólnych metod dydaktycznych oraz na profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

Skip to content