AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstytucja – trwałość czy zmiana?”

9  maja  2018 r.

Program konferencji:

 • 10:00 – 10:10 – Otwarcie konferencji, wystąpienia Gości
  Opening of the Conference, greetings by the invited guests
 • 10:10 – 10:30 – prof. Grzegorz Górski (Kolegium Jagiellońskie),
  The Constitution for one or more generations – resilience or change?
  “Konstytucja jednego czy wielu pokoleń – trwałość czy zmiana?”
 • 10:30 – 11:00 – prof. Teresa Freixes (Universitat Autonoma de Barcelona),
  Rethinking the constitution: the case of Spain
  “Myśleć o konstytucji jeszcze raz: przypadek Hiszpanii”
 • 11:00 – 11:30 – prof. Emilio Castorima (Università degli Studi di Catania),
  Italian Constitution and its time evolution
  “Włoska Konstytucja i jej ewolucja w czasie”
 • 11:30 – 12:00 – dr Alessia Magliacane, École des hautes études en sciences sociales
  (EHESS) Paris,
  Constitution and social resilience
  “Konstytucja a społeczna trwałość”
 • 12:00 – 12:30 – Przerwa kawowa (Coffee Break)
 • 12:30 – 13:00 – dr Luigi Mariano Guzzo (Università degli Studi “Magna Graecia” di
  Catanzaro),
  How Franciscan values have been included in Italian Constitution:
  comparative reflections
  “Jak wartości franciszkanów zostały włączone do włoskiej konstytucji:
  refleksje porównawcze”
 • 13:00 – 13:30 – prof. Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński),
  On the Natural Content of a Constitution and the Causes of
  Constitutional Transformations
  “O naturalnej treści konstytucji I o przyczynach jej transformacji”
 • 13:30 – 14:00 – dr Joanna Górska – Szymczak (Kolegium Jagiellońskie),
  The earth belongs to the living – remarks on the Jefferson’s Principle
  “Ziemia należy do żywych – refleksje o zasadzie Jeffersona”
 • 14:00 – 15:00 – Obiad (Lunch)
 • 15:00 – 15:30 – prof. Jan Majchrowski (Uniwersytet Warszawski),
  Over the generations – on our political rights, on the rights of our
  ancestors and of our descendants
  “Ponad pokoleniami, czyli o prawach politycznych naszych, naszych
  przodków i naszych następców”
 • 15:30 – 16:00 – prof. Zbigniew Makarewicz,
  A New Constitutions or a New State?
  “Nowa konstytucja czy nowe państwo?”
 • 16:00 – 16:30 – prof. Andrzej Wojciechowski (Kolegium Jagiellońskie),
  The Festivity of the Constitution of May 3rd: A Day for Mourning or
  for Hope?
  “Święto Konstytucji 3 Maja – święto żałoby czy nadziei?”
 • 16:30 – 17:00 – dr Michał Z. Dankowski (Uniwersytet Gdański),
  The perspective of the reform of the Constitution of Spain in view of
  the institutional status of autonomous communities
  “Perspektywa reformy konstytucji Królestwa Hiszpanii wobec sytuacji
  ustrojowej wspólnot autonomicznych”
 • 17:00 – 17:30 – dr Natalia Wojtyła (University of Glasgow),
  Reverse discrimination – how fundamental rights might be changed
  without notice
  “Odwrotna dyskryminacja – jak prawa podstawowe mogą zostać
  zmienione bez uprzedzenia”
 • 17:30 – 18:00 – dr Jacek Przybojewski (Kolegium Jagiellońskie),
  Constitution – relevant reasons justifying the need of a change
  “Konstytucja – wybrane przesłanki uzasadniające potrzebę dokonania
  zmian”
 • 18:00 – 19:00 – Dyskusja i zakończenie konferencji
  Discussion and end of the conference
 • 19:00 – 21:00 – Kolacja (Dinner)

 

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa ma przyjemność zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucja- trwałość czy zmiana ?” (sesja pierwsza).

W liście datowanym na 6 września 1789 roku Thomas Jefferson pisząc do Jamesa Madisona, w trakcie trwających prac nad ostatecznym kształtem Konstytucji Stanów Zjednoczonych, postawił następujący dylemat: „pytanie o to, czy jedno pokolenie ludzi ma prawo wiązać inne nigdy chyba nie zostało ani po jednej ani po drugiej stronie oceanu rozstrzygnięte” (The Works of T. Jefferson, red. P. J. Ford, New York – London 1904-1905, tom 6).

Jak zatem widać, już niemal dwa i pół stulecia temu problem trwałości uchwalanych konstytucji, stanowił istotne zagadnienie. Także twórcy Konstytucji 3 maja zmierzyli się z tym dylematem i znaleźli rozwiązanie. Wprowadzili do tekstu uchwalonej ustawy zasadniczej postanowienie, w myśl którego co 25 lat (a więc wraz z każdym pokoleniem), miał być przeprowadzany proces rewizji i aktualizacji Konstytucji.

Minęło 20 lat od uchwalenia i wejścia w życie obowiązującej obecnie Konstytucji RP. Wydaje się zatem, że stawianie takiego pytania jakie sformułował T. Jefferson jest jak najbardziej na miejscu. Jest obowiązkiem ludzi nauki zajmujących się zagadnieniami konstytucyjnymi, aby w poszukiwaniach odpowiedzi na powyższy dylemat wzięli aktywny udział. Dlatego podjęliśmy inicjatywę, aby w międzynarodowym gronie zastanowić się nad sformułowaniem w oparciu o szersze doświadczenia, odpowiedzi na to pytanie.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (Toruń, ul. Jęczmienna 23).

Komitet naukowo – organizacyjny

prof. Grzegorz Górski

prof. Pasquale Policastro

 

Program konferencji

Program konferencji

Zgłoszenia na konferencję

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na konferencję wraz z abstraktami wystąpień liczącymi do 500 słów na załączonym formularzu do dnia 31 marca 2018 r.  na adres: konferencja@akademiajagiellonska.pl

 

Publikacja

Organizatorzy przewidują publikację tekstów referentów, które ukażą się w recenzowanej (punktowanej) pracy zbiorowej jako e-book. Wybrane teksty zostaną także opublikowane w wersji papierowej. Warunkiem opublikowania tekstu jest otrzymanie pozytywnej opinii recenzenta.

Instrukcja dla autorów publikacji:

https://www.degruyter.com/view/supplement/s23915536_Instruction_for_Authors.pdf

Pełne teksty wystąpień należy nadsyłać do dnia 31  marca 2018 r.

na adres: konferencja@akademiajagiellonska.pl

 

Miejsce konferencji

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23,

87-100 Toruń

Sesja druga odbędzie się na Uniwersytecie Szczecińskim. Więcej informacji wkrótce !

Skip to content