AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa konferencja naukowa “One Belt, One Road – nowe perspektywy współpracy państw Nowego Jedwabnego Szlaku”

Konferencja Międzynarodowa “One Belt, One Road – nowe perspektywy współpracy państw Nowego Jedwabnego Szlaku”

1 grudnia 2017 r., Toruń, Polska

Chińska inicjatywa odtworzenia historycznego Jedwabnego Szlaku w ramach projektu “One Belt, One Road” – “Jeden Pas, Jedna Droga” – nabiera coraz realniejszych kształtów. Projekt ma wieloaspektowy charakter i dotyka niemal wszystkich wymiarów naszego życie. W perspektywie kilkunastu najbliższych lat doprowadzi on niewątpliwie do znacznego zbliżenia narodów Azji i Europy. Jest to zatem wyzwanie, które stawia przed państwami i społeczeństwami nowe wyzwania.  Podczas planowanej konferencji podejmiemy próbę rozpoczęcia debaty na ten temat. Zainteresowanych naukowym ujęciem wyzwań cywilizacyjnych wynikających z tego projektu zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję.

Relacja

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Kolegium Jagiellońskim odbyła się interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „One Belt, One Road – New Perspectives of Cooperation between New Silk Road States“ z udziałem uczonych z Chin, Czech, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski. Konferencję swoją obecnością zaszyciła Konsul Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku pani Zhao Xiuzhen, która powitała uczestników i pogratulowała organizatorom doboru tematu konferencji.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie prof. Grzegorza Górskiego z Kolegium Jagiellońskiego, który przedstawił w perspektywie historycznej dzieje wymiany handlowej pomiędzy Wschodem a Zachodem, w tym pomiędzy Chinami a m.in. państwami Europy Środkowej i Wschodniej, jak również dokonał uporządkowania terminologii dotyczącej tematyki konferencji.

Następnie, o. dr Jan Konior SI z Akademii Ignatianum w Krakowie zaprezentował najważniejsze elementy składające się na fenomen kultury chińskiej. Poruszone zostały m.in. rozbieżności pomiędzy filozofią konfucjańską a zarówno współczesną kulturą chińską po rewolucji kulturalnej, jak również kulturą Zachodu. Postawione zostały pytania o to, jak kultura i filozofia chińska mogą dzisiaj ubogacić kulturę Zachodu.

Prof. Li Xiangkun, z będącego współorganizatorem Konferencji Uniwersytetu Hubei w Wuhanie, w swojej prezentacji poruszył aspekt wymiany kulturowej, która miała miejsce przy okazji funkcjonowania Jedwabnego Szlaku, jako platformy konwergencji etnicznej i religijnej. Prof. Li dokonał dogłębnej analizy symbolicznego znaczenia całego projektu, ale także poszczególnych jego komponentów, tak w odniesieniu historycznym, jak również współczesnym. Prezentacja pana profesora nie pozostawiła wątpliwości, że tworzenie powiązań międzykulturowych pomiędzy partnerami projektu Nowego Jedwabnego Szlaku stanowi podstawę jego powodzenia

Prof. Arkadij Sukhorukov z Państwowego Instytutu Technicznego Ukrainy w Kijowie omówił tematykę Nowego Jedwabnego Szlaku jako współczesnego międzynarodowego projektu komunikacyjnego, w szczególności z perspektywy ukraińskiej. Z jednej strony wskazane zostały olbrzymie możliwości i strategiczne położenie Ukrainy, a z drugiej strony liczne problemy, które mogą utrudnić bądź nawet uniemożliwić temu państwu uczestnictwo i osiąganie korzyści gospodarczych z projektu. Profesor Sukhorukov przeanalizował także rozwiązania alternatywne, które Ukraina zmuszona była zastosować wobec ograniczenia możliwości tranzytu towarów ukraińskich przez Rosję.

Pani mgr Magdalena Pszczółka ze Szkoły Prawa Chińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego omówiła bardzo praktyczny aspekt kultury prawnej jako czynnika determinującego relacje biznesowe z partnerami chińskimi. Nie tylko bowiem prawo zapisane w księgach stanowi o specyfice tych relacji, ale przede wszystkim tradycje i zwyczaje, m.in te zapisane w naukach Konfucjusza.

Panie Sara Tomaszewska i Paula Tomaszewska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dokonały studenckiego spojrzenia na projekt Nowego Jedwabnego Szlaku jako drogi do zmiany globalnego porządu ekonomicznego przy jednoczesnym zagwarantowaniu przez Chiny poszanowania celów i zasad wynikających m.in. z Karty Narodów Zjednoczonych.

Pan dr inż. Rafał Rumin i pan Kamil Kozioł z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie omówili kwestię możliwości wynikających z budowy nowego systemu transportowego pomiędzy Europą a Chinami, bazującego na transporcie towarów w kapsułach przemieszczających się w tunelach powietrznych z prędkością nawet 1000 km/h.

Pan mgr Maciej Maćkowiak z Guandong University of Finance and Economics w Chinach swoje wystąpienie poświęcił wyzwaniom legislacyjnym związanym z projektem One Belt, One Road, w tym zagrożeniom dla krajowych porządków konstytucyjnych wynikających z realizacji tego międzynarodowego projektu.

Pan mgr Bartosz Wiśniewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawił zagadnienie recepcji prawa rzymskiego w Chinach.

Prof. Oldrich Hajek, dr Jana Novosakova i dr Michal Lukac poruszyli zagadnienie znaczenia różnorodności regionalnych w szczególności pomiędzy Rosją, Chinami i państwami czwórki wyszehradzkiej.

Dr Jiri Novosak, prof. Radek Jurcik, prof. Edit Soos wskazali na znaczenie rozwoju przedsiębiorczości dla powodzenia realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Przedstawiona została dokonana z tej perspektywy analiza porównawcza państw uczestniczących w inicjatywie.

Prof. Galina Tarasenko i prof. Bohdan Nesterowicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy porównawczo odnieśli się do tematu rozwiązywania problemów ekologicznych na Wschodzie i Zachodzie.

Konferencję zakończyła uroczysta wspólna kolacja dla prelegentów.

[envira-gallery id=”13411″]

Program konferencji

11:00 – opening of the conference: Joanna Górska – Szymczak, Rector of the Jagiellonian College
11:10Joanna Górska – Szymczak, Grzegorz Górski (Jagiellonian College, Toruń), Central and East Europe as a partner of ONE BELT, ONE ROAD project – history and perspective
11:40Jan Konior SI (Ignatianum Academy, Kraków), The Phenomen of Chinese culture
12:10Li Xiangkun, (Hubei University, Wuhan), Seeking intercultural harmony along the New Silk Road. A symbolic interactionist perspective
12:40Arkadij Sukhorukov (National Technical Institute of Ukraine, Kiev), Ukrainian perspectives in new international transporation projects
13:10Guo Kangsong (Hubei University, Wuhan), Chinese character teaching as the base of Confucius Institute to spread Chinese culture
13:40 – lunch
14:30Oldrich Hajek (Jagiellonian College, Czech Republic), Regional Disparities on the New Silk Road: Some Thoughts about Regional Convergence
14:40Jiri Novosak (Newton College, Prague) Entrepreneurial Behaviour on the New Silk Road: Space for Improvement?
15:10Magdalena Pszczółka (University of Gdańsk), Chinese law – An enterprise dealing with Chinese partner
15:40Galyna Tarasenko, Bohdan Nesterowicz (Pedagogical University, Winnica, Ukraine), Philosophical comparativism about search of common ways of ecological problems based on the dialogue of cultural matrices of the East and West
16:10Sara Tomaszewska, Paula Tomaszewska (Adam Mickiewicz University, Poznań), New Silk Road and a Chinese vision of globalization
16:40Rafał Rumin, Kamil Kozioł (University of Science and Technology AGH, Kraków), Impact of creating evacuate tube transportation technology for connecting European Union and China
17:10Maciej Maćkowiak (Guangdong University of Finance and Economics, China), One Belt, One Road Project – legislative challenges and social defiance
17:40 – discussion and closing remarks

 

Organizator

prof. Grzegorz Górski – Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

prof. Lingyun Zhao – Uniwersytet Hubei w Wuhan (Chiny)

 

Zgłoszenia na konferencję

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na konferencję wraz z abstraktami wystąpień liczącymi do 500 słów na załączonym formularzu do dnia 2 listopada 2017 r.  na adres: konferencja@akademiajagiellonska.pl

 

Opłata konferencyjna

200 zł/50 USD

doktoranci: 50 zł/15 USD

płatna do dnia 2 listopada 2017 r. na konto:

PLN: BS w Toruniu 12 9511 0000 0000 1928 2000 0020

USD: BS w Toruniu 33 9511 0000 0000 1928 2000 0030

IBAN: GBWCPLPP

 

Publikacja

Organizatorzy przewidują publikację tekstów referentów, które ukażą się w recenzowanej (punktowanej) pracy zbiorowej jako e-book. Wybrane teksty zostaną także opublikowane w wersji papierowej. Warunkiem opublikowania tekstu jest otrzymanie pozytywnej opinii recenzenta.

Pełne teksty wystąpień należy nadsyłać do dnia 2 listopada 2017 r. na adres: konferencja@akademiajagiellonska.pl

 

Strona konferencji

www.konferencja.akademiajagiellonska.pl

 

Miejsce konferencji

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń

 

[envira-gallery id=”13411″]

Skip to content