MISJA UCZELNI

UCZELNIA

KADRA UCZELNI

NAGRODY JAGIELLOŃSKIE

RADA POWIERNICZA

TRADYCJA JAGIELLOŃSKA

WŁADZE UCZELNI

PROFESURY HONOROWE

Podstawowym celem działania Akademii Jagiellońskiej jest kształcenie bardzo dobrze wykwalifikowanych Absolwentów, którzy wzbogacać mają potrzeby życia społecznego i gospodarczego w Polsce północnej.
Akademia Jagiellońska dąży także poprzez ustawiczny rozwój potencjału naukowego, coraz lepiej wpierać rozwój różnych dziedzin życia w regionach Polski północnej.

WIZJA

Wizja Akademii Jagiellońskiej

Proces kształcenia w Akademii Jagiellońskiej opiera się na maksymalnym wykorzystaniu doświadczenia praktycznego naszych wykładowców.

Kadra akademicka która realizuje zadania dydaktyczne w Akademii Jagiellońskiej to wybitni uczeni ale i praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte przez wiele lat swojej kariery zawodowej.

Studenci mają możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań, dlatego świadomie kształtują wizję kariery zawodowej. Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują atrakcyjne wsparcie finansowe.

Dzięki temu po ukończeniu studiów w AJ niemal wszyscy Absolwenci podejmują pracę dla gospodarki i instytucji publicznych w naszym regionie.
Nasi Absolwenci posiadają bowiem wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych.

Absolwenci podtrzymują kontakt z Uczelnią, która pomaga w podniesieniu kwalifikacji w ramach programu „kształcenia przez całe życie”.

Pracodawcy z naszego regionu, pomagają AJ w identyfikacji niezbędnych kwalifikacji i potrzeb na rynku pracy.

Dyplom Akademii Jagiellońskiej jest uznawany za wiarygodny, potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz zdobyte przygotowanie zawodowe.

OTWARTOŚĆ

Utrzymywanie partnerskich relacji

Otwarcie na otoczenie społeczne poprzez utrzymywanie partnerskich relacji i odbiór sygnałów z tego kierunku, jest stałą praktyką realizowaną przez władze Akademii Jagiellońskiej.
Służy temu inicjowanie różnorakich działań poprzez organizację „dni otwartych”, konferencji naukowych i popularno–naukowych, otwartych wykładów, paneli oraz uczestnictwo w inicjatywach regionalnych.

Akademia Jagiellońska rozwija również współpracę z pracodawcami, co umożliwia naszym Studentom zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla ich przyszłych stanowisk pracy.
Cechą wyróżniającą organizację procesu dydaktycznego w AJ jest silne zaangażowanie praktyków, dzięki czemu nasi Studenci są znacznie lepiej przygotowani do pracy niż absolwenci studiów „ogólnoakademickich”.
Przywiązujemy dużą dbałość do opinii Studentów, Absolwentów i Pracodawców o naszych programach nauczania, jakości zajęć, czy kompetencji kadry, czemu służą stałe procesy ewaluacyjne, realizowane w naszej Uczelni.
Jesteśmy także otwarci na potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych oraz środowisk.

MOBILNOŚĆ

Funkcjonowanie w społeczności globalnej

Jednym z elementów charakteryzujących nasz programy nauczania jest przygotowanie Studentów do funkcjonowania w społeczności globalnej.
Służy temu m.in. zatrudnienie w AJ kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych.

JAKOŚĆ

Rosnąca jakość naszej pracy

Rosnąca konkurencja na rynku usług edukacyjnych, jest przez nas przyjmowana jako czynnik stymulujący podnoszenie jakości naszej pracy.
Procesy weryfikujące jakość kształcenia na naszej Uczelni są stałą praktyką, a wnioski wynikające z realizowanych w tym zakresie działań, są automatycznie przekładane na treści programowe i organizacyjne.
Stąd nasze działania charakteryzuje optymalizacja wykorzystania kadry naukowej, zasobów lokalowych i finansowych. W tym zakresie dokonaliśmy w ostatnich latach wzorcowych zmian.

Skip to content