SYNTETYCZNY OPIS KIERUNKU PEDAGOGIKA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Nazwa kwalifikacji

Tytuł zawodowy: Magister

Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Specjalności:  brak

Instytucja nadająca kwalifikację

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

Dziedzina wg klasyfikacji ISCED

K0111 Kształcenie
0112 Kształcenie nauczycieli nauczania przedszkolnego

 

Poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji

7

Język

Polski

Profil studiów

Praktyczny

Nakład pracy (liczba punktów ECTS)

302

NAUKI PRAWNE I SPOŁECZNE

Opis kwalifikacji

Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiada umiejętność dostrzegania, diagnozowania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Jest przygotowany do działalności prospołecznej i  samodoskonalenia. Dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie pracy pedagogicznej z  dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (klasy I-III). Absolwent posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie merytoryczne do integracji treści nauczania. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie: wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, organizacji pracy przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami oraz podstaw diagnostyki. Absolwentka/Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć w ramach wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, w tym w zakresie metodyki: edukacji polonistycznej, nauczania języka obcego,  edukacji matematycznej, edukacji społeczno-przyrodniczej, edukacji informatyczne i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.  Potrafi przewidywać skutki działań praktycznych  w  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, samodzielnie konstruuje zintegrowane zajęcia na etapie edukacji elementarnej. W działaniach wychowawczych posługuje się obowiązującymi zasadami i normami etycznymi. Potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności związane z edukacją elementarną. Zna i stosuje język specjalistyczny z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W sposób odpowiedzialny wykonuje powierzane działania, utożsamiając się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

NAUKI PEDAGOGICZNE

Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości

Zasady funkcjonowania i zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

NAUKI PEDAGOGICZNE

Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy pedagogicznej z  dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (klasy I-III). Efekty uczenia się zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

NAUKI PEDAGOGICZNE

Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji

Studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat/10 semestrów. Kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu magistra i kwalifikacji na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Odbywają się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Po ukończeniu tych studiów absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych.

Skip to content