WYDARZENIA

Polskie Towarzystwo Penitencjarne organizatorem konferencji naukowej

W dniu 15 czerwca 2023 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego we współpracy z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pt. Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie.

Celem konferencji była wymiana informacji na tematy:

  • Stan i perspektywy pracy penitencjarnej w polskim więziennictwie.
  • Odpowiedź (reakcja) na problemy zgłaszane przez środowiska naukowe, przedstawicieli stowarzyszeń, grono wolontariuszy oraz skazanych odbywających karę pozbawienia wolności i ich rodzin dotyczące m.in.:

ograniczania udziału społeczeństwa w wykonywaniu środków skutkujących pozbawieniem wolności (naruszenia zasady demokratyzmu – art. 38-42 (kkw.), w tym zwłaszcza działalności stowarzyszeń i wolontariuszy działających na rzecz praw więźniów i ich społecznej readaptacji.

  • Ograniczania i trudności w dostępie przedstawicieli świata nauki (w tym studentów) do badań środowiska więziennego.
  • Jednostronnych lub szczątkowych informacji płynących do opinii społecznej ze strony Organów resortu sprawiedliwości na temat warunków pobytu w więzieniu oraz rzeczywistych problemów więziennictwa.

Akademię Jagiellońską reprezentował Prezes Uczelnianego Koła PTP – ppłk Jacek Pekról.

Skip to content