POLSKIE TOWARZYSTWO PENITENCJARNE

Koło Terenowe w Toruniu z siedzibą w Akademii Jagiellońskiej

PTP

Aktualny stan organizacji

Koło Terenowe przy Akademii Jagiellońskiej zostało powołane w październiku 2014 roku i liczy obecnie 50 członków. Skupia pracowników i studentów AJ oraz studentów z innych uczelni. Opiekunem koła jest wykładowca AJ– ppłk Jacek Pekról.

PTP

Władze koła

Zarząd Koła

PREZES

Jacek Pekról

ZASTĘPCA PREZESA

Aneta Pietrzak

SKARBNIK

Andrzej Kaczmarzyk

SEKRETARZ

Weronika Piekarska

Komisja Rewizyjna

Maria Bolińska
Magdalena Osieczak
Joanna Szanciło

Organizacja i finansowanie

Kolegium Jagiellońskie
PTP jest organizacją pozarządową, finansowaną głównie ze składek członkowskich i przez sponsorów w zakresie działalności wydawniczej. Polskie Towarzystwo Penitencjarne zarejestrowano w KRS pod numerem 35051 (Sąd Rejonowy w Poznaniu).

CELE

Cele statutowe

1. Upowszechnianie dorobku nauk penalnych, w tym zwłaszcza pedagogiki, psychologii, socjologii w zakresie przydatnym w wykonywaniu środków karnych wiążących się z pozbawieniem wolności oraz prawa penitencjarnego i kryminologii.

2. Wspieranie działalności placówek penitencjarnych takich jak: zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze dla nieletnich oraz pracy kuratorów sądowych.

3. Udzielanie promocji inicjatywom, propozycjom i wnioskom zmierzającym do usprawnienia pracy placówek penitencjarnych.

4. Przygotowanie opinii i stanowisk w przedmiocie zmian w prawie penitencjarnym i zmian w rozwiązaniach dotyczących pracy placówek penitencjarnych oraz organizowanie w tej sprawie dyskusji środowiskowych.

5. Upowszechnianie doświadczeń placówek penitencjarnych i doświadczenia własnego swych członków.

6. Informowanie społeczeństwa o problemach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. tymczasowego aresztowania, umieszczenia nieletnich w zakładach poprawczych i prowadzenia sądowego dozoru kuratorskiego.

7. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami współuczestniczącymi w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i umieszczenia w zakładzie poprawczym.

8. Prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej i współdziałanie z instytucjami i innymi stowarzyszeniami prowadzącymi takie badania.

PTP

Członkostwo

Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat oraz cudzoziemcy stale zamieszkujący w Polsce.

2. Członkiem wspierającym (np. osoby które, nie ukończyły 18 lat) może być osoba fizyczna lub prawna, organizacja lub instytucja przyczyniająca się do realizacji celów Towarzystwa. Członek wspierający będący osobą fizyczną oraz przedstawiciel członka wspierającego będącego osobą prawną lub instytucją mogą uczestniczyć w działalności Towarzystwa, a w szczególności brać udział z głosem doradczym w zebraniach; nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Towarzystwa.

3. Członkiem honorowym może być mianowana przez Walne Zebranie Towarzystwa osoba fizyczna zasłużona szczególnie w realizacji celów Towarzystwa.

PROGRAM

Program działania na rok akademicki 2023 – 2024

 • Od 29.09.2021 – udział w pracach Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim w zakresie naukowo-badawczym.
 • 07.10.2023 r., (sobota) godz.14.30-16.00. Zebranie Koła Terenowego PTP. Miejsce – Akademia Jagiellońska.
 • 25-26.10.2023 r., (środa-czwartek). Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.
 • 16.11.2023 r., (czwartek) godz.07.30-16.00. Wizyta studyjna w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu lub spotkanie z Dyrektorem zakładu i Kierownikiem Domu Matki i Dziecka. Poznanie: struktury, funkcji, celów i zadań jednostki penitencjarnej, Domu Matki i Dziecka, programów readaptacji społecznej, oddziaływań kulturalno-oświatowych, form nauczania oraz działalności duszpasterskiej. Miejsce – Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.
 • 16.11.2023 r., (czwartek). Współorganizacja i udział w XIV Ogólnopolskim Seminarium Naukowym pt. “Kobieta w izolacji”. Miejsce seminarium – Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.
 • 10.12.2023 r., (niedziela) godz. 12.30-14.30. Współorganizacja i uczestnictwo w XIII Forum Pedagogiczno – Resocjalizacyjnym połączonym z mityngiem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z Torunia. Poznanie zadań, struktury i funkcji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz uzyskanie wiedzy na temat formuły mityngów. Wysłuchanie świadectw członków mityngu. Miejsce forum – Akademia Jagiellońska.
 • 13.01.2024 r., (sobota) godz. 12.30-14.30. Zebranie Koła Terenowego PTP. Miejsce – Akademia Jagiellońska.
 • 03.02.2024r., (sobota) godz.16.30-18.30. Zebranie Koła Terenowego PTP. Miejsce – Akademia Jagiellońska.
 • 16.03.2024 r., (sobota) godz. 12.30-14.30. Debata Akademicka. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Poznanie zadań, funkcji i struktury urzędu. Miejsce spotkania – Akademia Jagiellońska.
 • 27.04.2024 r., (sobota) godz. 09.00-11.00. Wizyta studyjna w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” w Toruniu (dawna nazwa  Dom Dziecka „Młody Las” w Toruniu). Poznanie struktury, funkcji i zadań centrum. Spotkanie z dyrekcją i kadrą wychowawczą, poznanie charakteru pracy oraz uzyskanie informacji o możliwości zatrudnienia.
 • 25.05.2024 r., (sobota) godz. 12.30-14.30. Wizyta studyjna w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Spotkanie z dyrekcją i kadrą wychowawczą, poznanie charakteru pracy oraz uzyskanie informacji o możliwości zatrudnienia. Spotkanie z pensjonariuszami.
 • 15.06.2024 r., (sobota) godz. 10.30-12.30. Zebranie Koła Terenowego PTP. Miejsce – Akademia Jagiellońska. Temat: Podsumowanie działalności koła w roku akademickim 2023-2024, wskazanie konceptów na następny rok akademicki.

 

Skip to content