ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
OŚWIATĄ

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Organizacja i zarządzanie oświatą
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji menedżerskich w zakresie: organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych oraz instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym, kształtowania umiejętności zarządzania zespołami ludzkim, promowania efektywnych osiągnięć menedżerskich oraz rozwiązań w obszarze przywództwa edukacyjnego. Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje. Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek/instytucji oświatowych oraz tych wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Program studiów jest opracowany w oparciu o obowiązujące wymagania MEN, a jednocześnie uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w oświacie.

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Informacje ogólne

CZAS TRWANIA
2 SEMESTRY

LICZBA GODZIN
305

PRAKTYKI
160 h

Skip to content