Jednolite studia magisterskie

Informacje podstawowe o kierunku

Nazwa jednostki organizacyjnej

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan

dr Karolina Wiśniewska

Czas trwania

Jednolite studia magisterskie,
5 lat (10 semestrów)

Nazwa kierunku

Psychologia

Profil kształcenia

Praktyczny

Forma studiów

Niestacjonarna (weekendowa)

Psychologia

Jednolite studia magisterskie

Opis kierunku

Psychologia jest dziedziną akademicką o charakterze interdyscyplinarnym, skupiającą się na dogłębnym zrozumieniu procesów psychicznych i zachowań ludzkich. Łączy elementy nauk przyrodniczych i humanistycznych, oferując wszechstronne spojrzenie na naturę ludzką. Studia na kierunku Psychologia zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz rozwijają praktyczne umiejętności, kluczowe w profesjonalnej praktyce psychologicznej.
Jednolite studia magisterskie

Program kształcenia

Program obejmuje podstawowe dyscypliny psychologiczne, takie jak psychologia ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna, neuropsychologia i psychologia pracy, a także specjalistyczne kursy dostosowane do indywidualnych zainteresowań studentów. Nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie wiedzy w różnych dziedzinach życia, co przygotowuje studentów do pracy w edukacji, biznesie, zdrowiu, opiece społecznej oraz w interwencjach kryzysowych.
Psychologia

Psychologia

Specjalności

Psychologia kliniczna z psychoterapią

to specjalność, która pozwala na głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki oraz wyposaża studentów w narzędzia niezbędne do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.

W trakcie studiów na tej specjalności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności związane z mechanizmami powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów. Nauka koncentruje się na psychopatologii, psychoprofilaktyce, interwencji kryzysowej, podstawach psychiatrii, neuropsychologii klinicznej, seksuologii klinicznej, a także na rehabilitacji psychologicznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów-praktyków, co gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy.

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty oraz posiadają specjalistyczne umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej.

PROFIL ZAWODOWY

Specjalność ta otwiera szerokie perspektywy zawodowe, umożliwiając pracę w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych (po uzyskaniu odpowiedniego przygotowania pedagogicznego), centrach zdrowia psychicznego, przychodniach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach rehabilitacji, poradniach młodzieżowych, rodzinnych, małżeńskich i partnerskich, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, sądownictwie i więziennictwie, instytucjach pomocy i opieki społecznej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach specjalizujących się we wsparciu zdrowia psychicznego.

Wybór specjalności Psychologia kliniczna z psychoterapią jest zatem decyzją o podążaniu ścieżką zawodową, która łączy w sobie naukowe podejście do psychiki człowieka z głębokim zaangażowaniem w pomoc innym, oferując jednocześnie możliwość wszechstronnego osobistego rozwoju.

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia

otwiera przed studentami perspektywę stania się ekspertami w dziedzinie wspierania rozwoju człowieka od jego wczesnych etapów aż po późną dorosłość. Ta specjalność zapewnia solidne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, do diagnozowania i interweniowania w obszarach, które mogą obniżać jakość życia na płaszczyźnie osobistej, zdrowotnej czy zawodowej.

Program kształcenia łączy wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, edukacyjnej i wychowawczej, skupiając się na praktycznych umiejętnościach wspierania rozwoju. Studenci na tej ścieżce zdobywają umiejętności pracy z ludźmi na różnych etapach rozwoju, koncentrując się na stymulacji rozwoju typowego oraz wsparciu osób z trudnościami i zaburzeniami charakterystycznymi dla poszczególnych faz życia.

PROFIL ZAWODOWY

Specjalizacja ta przygotowuje do pracy w różnorodnych kontekstach – od wsparcia dzieci i młodzieży w rozwoju emocjonalnym, przez pomoc dorosłym w rozwoju osobistym i zawodowym, aż po wspomaganie osób starszych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w szerokim spektrum miejsc, takich jak ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, poradnie rodzinne i psychologiczne, gabinety rozwoju osobistego oraz w instytucjach edukacyjnych, o ile zdobędą dodatkowe kwalifikacje.

Psychologia

Zapisz się już dziś!

Jednolite studia magisterskie

Czesne

I rok
12 x 600zł 500 zł 
= 7200zł 6000zł  

II rok
12 x 600zł 500 zł 
=
7200zł 6000zł 

III rok
12 x 600zł 500 zł 
= 7200zł 6000zł 

IV rok
12 x 600zł 500 zł 
= 7200zł 6000zł 

V rok
8 x 750zł 650 zł 
= 6000zł 5200zł 

Studia na kierunku Psychologia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy w różnorodnych środowiskach, umożliwiając absolwentom profesjonalne wsparcie osobom w potrzebie i aktywny wkład w rozwój społeczeństwa. Jest to idealny wybór dla osób zainteresowanych zrozumieniem ludzkiej natury, pragnących wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do wsparcia innych w ich rozwoju i radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi.
Skip to content