AKTUALNOŚCI

Seminarium Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym
Seminarium

Pracownia Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym

11 lutego 2020 r. odbyło się Seminarium poświęcone problematyce bezpieczeństwa lokalnego. Pracownia Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym funkcjonować będzie w ramach Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkole Wyższej, wykorzystując potencjał dydaktyczny i naukowy Instytutu Nauk Prawnych i Społecznych oraz Instytutu Nauk Pedagogicznych.
Działania Pracowni obejmować będą analizę literatury, a także prowadzenie badań społecznych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.

Seminarium

Seminarium

Działania Pracowni

Działania Pracowni będą polegały na prowadzeniu badań i analiz, organizowaniu spotkań, dyskusji, a także seminariów z udziałem przedstawicieli władz lokalnych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Pozwoli to na wypracowanie wniosków, uwag i propozycji
w zakresie teorii i praktyki systemu bezpieczeństwa lokalnego w ramach współczesnych uwarunkowań. Zgromadzone informacje będą wykorzystywane w dorocznej konferencji poświęconej problematyce bezpieczeństwa, jak też będą stanowić dorobek uczelni
w zakresie omawianej problematyki.

Współpraca Kolegium Jagiellońskiego z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Salutaris”

Należy podkreślić możliwości, jakie będą wynikały ze współpracy uczelni z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Salutaris”. W tym kontekście można mówić o wyjątkowości podejścia w zakresie rozpoznawania sytuacji i proponowania rozwiązań mających znaczenie dla praktyki bezpieczeństwa lokalnego. Poprzez połączenie zaangażowania jedynego w Polsce stowarzyszenia, jakim jest Salutaris, z potencjałem naukowo-badawczym uczelni wyższej stworzona zostanie platforma poszukiwań
i wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania warunków odnośnie kształtowania idei bezpieczeństwa lokalnego.

Skip to content