AKTUALNOŚCI

STUDENCI RESOCJALIZACJI W ZAKŁADZIE KARNYM WE WŁOCŁAWKU

W efekcie porozumienia zawartego  pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim TSW – w dniu 5 listopada 2016 roku studenci kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja odwiedzą Zakład Karny we Włocławku.

Spotkanie odbędzie się w ramach zajęć terenowych, które studenci Kolegium Jagiellońskiego – TSW realizują z przedmiotów specjalnościowych oraz w ramach pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy kolegium.

Celem wizyty będzie uzyskanie wiedzy na temat:

  • instytucjonalnych form realizowania systemu penitencjarnego w Polsce – struktury, funkcji, celów i zadań jednostki penitencjarnej dla mężczyzn młodocianych i dorosłych – odbywających karę po raz pierwszy w oddziałach typu zamkniętego i półotwartego, oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, oddziale dla „niebezpiecznych”,
  • metod i środków oddziaływania indywidualnego i grupowego, oddziaływania psychokorekcyjnego, oddziaływań antyalkoholowych, technik mediacyjnych,  arteterapii realizowanej poprzez wielowymiarową działalność kulturalno-oświatową w tym utytułowanego klubu literackiego „Bartnicka 10”, licznych programów readaptacji społecznej w tym treningu zastępowania agresji „ART”,  form nauczania w Centrum Kształcenia Ustawicznego, działalności duszpasterskiej,
  • projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych, wyboru i zastosowania odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności skazanych,
  • procedur motywujących jednostki i grupy do korzystania z terapii,
  • specyfiki pracy wychowawcy penitencjarnego i terapeuty oraz jego kompetencji do nawiązywania współpracy i integracji środowiska,
  • zadań instytucji resocjalizacyjnych w zakresie pomocy postpenitencjarnej.
Wyjazd został zaplanowany dnia 5.11.2016 r. o godz. 8.00 z Torunia z Placu Św. Katarzyny od strony parkingu, zaś powrót na godz. 15.30.

Skip to content