Pedagogika

Pedagogika

 • studia wyższe I stopnia – licencjackie
 • trwają 3 lata/6 semestrów
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu licencjata i kwalifikacji na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia – magisterskich i na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Pamiętaj! Odbycie studiów w systemie niestacjonarnym umożliwia
osiągnięcie takich samych efektów kształcenia jak odbycie studiów w
systemie stacjonarnym (dziennym).

Pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

I Stopień – 3 lata

Specjalność
opiekuńczo-wychowawcza

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych: zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią w odniesieniu do osób w każdym wieku (od niemowląt poprzez dzieci i młodzież aż po osoby starsze). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

Umiejętności i kompetencje społeczne

 • Zdolność do udzielania określonych form pomocy osobom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych, jak również przeżywającym szczególne trudności oraz pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych.
 • Umiejętne wspomaganie podopiecznych i wychowanków w ich funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym poprzez niwelowanie i korygowanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapobieganie ich powstawaniu.

Profil zawodowy

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: opiekuńczo-wychowawcza jest przygotowany do pracy w:

 • świetlicy szkolnej, środowiskowej, socjoterapeutycznej, schronisku młodzieżowym,
 • domu dziecka, pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym,
 • żłobku,
 • internacie, bursie szkolnej,
 • domu pomocy społecznej, klubie seniora, hospicjum,
 • placówce zajmującej się pieczą zastępczą.

I Stopień – 3 lata niestacjonarne

Specjalność
resocjalizacja i aktywizacja społeczna

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i zagadnień związanych z aktywizacją społeczną. Jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych i edukacyjnych, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych; w szczególności – w służbach mundurowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

Umiejętności i kompetencje społeczne

 • Projektowanie i wykonywanie działań indywidualnych i grupowych z zakresu resocjalizacji i aktywizacji społecznej.
 • Stosowanie różnych form wsparcia i organizowania pomocy psychopedagogicznej.
 • Zapobieganie szeroko rozumianym problemom uzależnień.
 • Podwyższenie kompetencji społecznych w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji.
 • Tworzenie ścieżki swojej kariery zawodowej.

Profil zawodowy

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja i aktywizacja społeczna jest przygotowany do pracy w:

 • formacjach Służby Więziennej, Policji i innych analogicznych służbach,
 • instytucjach typu kuratorska służba sądowa,
 • instytucjach resocjalizacyjnych (np. zakłady karne, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe),
 • placówkach oświatowych i wychowawczych (np. szkoły, internaty, placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także domy dziecka),
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach zajmujących się reintegracją społeczną i readaptacją społeczną, (np. ośrodki readaptacyjne, schroniska dla bezdomnych),
 • instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie),
 • instytucjach pozarządowych (np. fundacje),
 • instytucjach zajmujących się aktywizacją społeczną (np. pracą z osobami wykluczonymi
  społecznie, seniorami lub osobami z niepełnosprawnością w domach pomocy społecznej lub
  innych specjalistycznych ośrodkach),
 • formule „streetworker” (praca prowadzona na ulicy, pedagogika ulicy).

Pedagogika

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Akademii Jagiellońskiej mają charakter praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Akademii Jagiellońskiej:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz
  wykładowców Akademii Jagiellońskiej
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne

I rok:

12 x 450zł 390 zł
=
5400zł 4680 zł

II rok:

12 x 450zł 390 zł = 5400zł 4680 zł

III rok:

8 x 600zł 450 zł = 4800zł 3600 zł

Pedagogika

Zapisz się już dziś!

Skip to content