Pedagogika

Pedagogika

 • studia wyższe II stopnia – magisterskie
 • trwają 2 lata/4 semestry
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu magistra i kwalifikacji na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

II Stopień – 2 letnie

Specjalność
opiekuńczo-wychowawcza

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w charakterze pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Jest przygotowany do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym, młodzież, po osoby dorosłe i starsze.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W toku dwuletnich studiów absolwent nabędzie podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Zdobędzie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Profil zawodowy

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza, może pracować zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi m. in. w następujących instytucjach:

 • żłobkach, klubach malucha,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego),
 • internatach, szkołach (wychowawca w świetlicy szkolnej),
 • poradniach rodzinnych,
 • domach matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • domach pomocy społecznej i hospicjach (opiekunowie, wychowawcy).

II Stopień – 2 letnie

Specjalność
psychopedagogika

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do planowania i realizowania pracy pedagoga szkolnego, podstawowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystania metod warsztatowych w profilaktyce zachowań ryzykownych i radzeniu sobie ze stresem.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W toku dwuletnich studiów absolwent nabędzie podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną a także uzyska umiejętności z zakresu: diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych, planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych oraz prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Profil zawodowy

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w charakterze:

 • pedagoga szkolnego,
 • wychowawcy w świetlicy szkolnej i świetlicy terapeutycznej,
 • pedagoga w instytucjach pomocy rodzinie i hospicjach.

Pedagogika

Studia licencjackie – praktyczne

 • Zdobycie nowoczesnego i praktycznego wykształcenia, przydatnego na każdym etapie przyszłej kariery zawodowej.
 • Uzyskanie umiejętności dobrego funkcjonowania w zespołach ludzkich.
 • Pogłębienie swojej formacji osobowej i nabycie motywacji do pełnego rozwoju zawodowego.
 • Kilka lat spędzonych w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku.
 • Wzbogacenie się o doświadczenia zawodowe i życiowe koleżanek i kolegów.

I rok:
12 x 500zł 470zł = 6000zł 5640 zł

II rok:
8 x 650 zł 550 zł= 5200 zł 4400 zł

Pedagogika

Zapisz się już dziś!

Skip to content