AKTUALNOŚCI

V Konferencja Naukowa – Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki
Bezpieczeństwo lokalne

Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” oraz Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej (FREO) zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowej z cyklu BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE – PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI.

17 czerwca 2021 r.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 w Auli Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu, przy ul. Jęczmiennej 23.

W Konferencji  przewidziany jest udział bezpośredni oraz uczestnictwo zdalne za pośrednictwem aplikacji Teams.

Program Konferencji

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Program Konferencji

Problematyka Konferencji

Współcześnie ważnym celem działań władz publicznych staje się utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, przy założeniu, że bezpieczeństwo jest swoistym dobrem publicznym, które ma zdolność do zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych przy czym korzystają z niego wszyscy członkowie danej społeczności. Jest także dobrem podstawowym bowiem warunkuje korzystanie z innych dóbr, jak też warunkuje trwanie danej wspólnoty oraz stały rozwój poziomu życia. Stąd bezpieczeństwo społeczności lokalnych można postrzegać jako odnoszące się do całokształtu środków i metod działania mających na celu wykrycie, zapobieżenie zagrożeniom a także działanie na rzecz zapobiegania ekonomicznej i społecznej degradacji oraz utrwalania i podtrzymywania wartości składających się na identyfikację i tożsamość kulturową jednostki terytorialnej.

Tak więc ochrona bezpieczeństwa społeczności lokalnych jest podstawową formą faktycznej ochrony bezpieczeństwa całego społeczeństwa. To właśnie na poziomie jednostek terytorialnych powinny być rozwiązywane podstawowe problemy dotyczące ograniczania różnego rodzaju niebezpieczeństw oraz aspołecznych zachowań. Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom na poziomie lokalnym wpływa bowiem na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa całego regionu. Z punktu widzenia procesów rozwojowych istotą bezpieczeństwa jest zapewnienie funkcjonowania danego układu terytorialnego co stanowi warunek jego swobodnego rozwoju. Ważny jest tutaj proces tworzenia i utrzymywania koniecznego poziomu rozwoju w celu zapewnienia żywotnych interesów danego obszaru,
w tym zabezpieczenia interesów społeczności lokalnej we wszystkich sferach jej funkcjonowania. Stąd duże znaczenie działań zmierzających do ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zapewnienie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałanie niepożądanym zmianom oraz ochrona wartości istotnych dla danego terytorium. Poczucie bezpieczeństwa można też odnieść do wielu płaszczyzn gospodarki lokalnej, przyjmując, że stymuluje ono procesy rozwojowe i sprzyja osiąganiu stabilizacji społecznej i gospodarczej. Zarazem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa obywateli wymaga reakcji na związane z tym potrzeby i oczekiwania.

W aspekcie problemów wspólnoty niezwykle ważne wydaje się zatem zwrócenie uwagi na problematykę potrzeb w obszarze bezpieczeństwa, których zaspokojenie warunkuje szeroko pojęty rozwój jednostki. Konieczne jest też zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa w perspektywie zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej, odniesienie się do przestrzennych aspektów polityki bezpieczeństwa oraz związanych z tym uwarunkowań społecznych i kulturowych. Zasadne jest także odniesienie się problematyki bezpieczeństwa układu terytorialnego w świetle nowego modelu polityki rozwoju.

Wskazane zagadnienia sugerują konieczność zintegrowanego podejścia do problematyki bezpieczeństwa lokalnego jak też stałego analizowania związanych z tym zjawisk i procesów, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa lokalnego oraz formułowanie wniosków pod adresem praktyki.

Zagadnienia BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE

W trakcie Konferencji planujemy kontynuować rozważania poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom bezpieczeństwa lokalnego. W tym roku podejmiemy dyskusję obejmującą :

 • przekształcenia zadań i funkcji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa lokalnego,
 • zintegrowane podejście do procesu zarządzania bezpieczeństwem w układzie terytorialnym,
 • zdrowotne oraz społeczno-kulturowe skutki pandemii COVID-19,
 • budowanie odporności na współczesne zagrożenia w wymiarze lokalnym,
 • kształtowanie postaw i zachowań jako czynnik zwiększenia bezpieczeństwa w układzie terytorialnym,
 • bezpieczeństwo jako kategoria jakości życia mieszkańców.

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Grzegorz Górski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Janusz Golinowski
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski
 • prof. dr hab. Adam Sudoł
 • dr Adam Olechowski
 • dr Andrzej Potoczek – zastępca przewodniczącego
 • dr Paweł Machalski
 • dr Zbigniew Brenda
 • dr Sławomir Sadowski
 • dr Ireneusz Pyrzyk
 • dr Joanna Górska-Szymczak
 • dr Michał Ciechoracki
 • mgr Krzysztof Maćkiewicz
 • mgr Jarosław Sochacki
 • mgr Paweł Grzybowski

Komitet organizacyjny

• mgr Sandra Borys-Wysocka – przewodnicząca

• dr Karolina Muzyczka

• mgr Patrycja Bączalska

• mgr Marek Retlewski

• Dominika Matłosz

BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE

Informacje organizacyjne

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 31 maja 2021 na adres: d.matlosz@akademiajagiellonska.pl
 • Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 10 czerwca 2021r.
 • Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 21 stron wraz z tytułem, słowami kluczowymi i streszczeniem w języku polskim i angielskim. Struktura opracowania : imię i nazwisko Autora wraz z afiliacja, tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, część zasadnicza, zakończenie, bibliografia (plik w formacie MSWord, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu tekstu). Przygotowany materiał należy złożyć do dnia 31 lipca 2021r. na adres: d.matlosz@akademiajagiellonska.pl
 • Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do
  Dominika Matłosz ( tel. 601 171 172) d.matlosz@akademiajagiellonska.pl
  Sandra Borys-Wysocka (tel. 56 6218241) s.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA uczestnictwa w Konferencji Naukowej

Skip to content