AKTUALNOŚCI

VII Konferencja Naukowa z cyklu BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE-PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI

Akademia Jagiellońska w Toruniu  oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”

ZAPRASZAJĄ

do udziału w VII Konferencji Naukowej z cyklu

BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE – PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI

Konferencja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 o godzinie 11:00, w  siedzibie Akademii Jagiellońskiej w Toruniu, przy ul. Jęczmiennej 23.

Konferencja zorganizowana zostanie w trybie stacjonarnym, bez możliwości uczestnictwa  online. Istnieje możliwość transmitowania części plenarnej przez media społecznościowe, poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie.

    Celem Konferencji jest kontynuowanie dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa lokalnego oraz zwróceniem uwagi na problemy związane  budowaniem odporności na zagrożenia cywilizacyjne i zmiany klimatu.  

Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli środowisk samorządowych, administracji rządowej, środowiska naukowego, instytucji społecznych oraz przedstawicieli służb mundurowych.

  Problematyka Konferencji

Bezpieczeństwo układu terytorialnego to swoisty obszar aktywności, którego treścią jest zapewnianie możliwości przetrwania i swobody realizacji własnych interesów w otaczającym środowisku, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans, stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla układu terytorialnego i jego interesów. Bezpieczeństwo przejawia się we wszystkich dziedzinach aktywności układu terytorialnego, a jego struktura odpowiada strukturze funkcjonowania jednostki terytorialnej. Współcześnie  zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego a władze lokalne i regionalne podejmują różnorodne działania w tym zakresie. Należy też pamiętać, że z punktu widzenia potrzeb społecznych, bezpieczeństwo lokalne  jest elementem zarządzania publicznego, które stanowi podstawowy instrument realizacji polityki publicznej wiązanej z utrzymaniem zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, przy założeniu, że bezpieczeństwo jest swoistym dobrem publicznym, które  ma zdolność do zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych z czego  korzystają wszyscy członkowie danej społeczności. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych można także postrzegać jako odnoszące się do całokształtu środków i metod działania mających na celu wykrycie, zapobieżenie zagrożeniom a także działanie na rzecz zapobiegania ekonomicznej i społecznej degradacji jak też utrwalania i podtrzymywania wartości składających się na identyfikację i tożsamość kulturową jednostki terytorialnej.

Ważne  są również działania zmierzające do ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zapewnienie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałanie niepożądanym zmianom oraz ochrona wartości istotnych dla danego terytorium. Konieczne  staje się zatem  zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa  w perspektywie zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej, odniesienie się do przestrzennych aspektów polityki bezpieczeństwa oraz związanych z tym uwarunkowań społecznych i kulturowych. Zasadne jest także postrzeganie problematyki bezpieczeństwa układu terytorialnego w świetle modelu polityki rozwoju determinowanego przez krajowe, europejskie oraz geopolityczne uwarunkowania.  

        Wskazane zagadnienia sugerują konieczność zintegrowanego podejścia do problematyki bezpieczeństwa lokalnego jak też stałego analizowania związanych z tym zjawisk i procesów, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa lokalnego oraz formułowanie wniosków pod adresem praktyki.

         W trakcie Konferencji  planujemy podjąć rozważania mające swoje odniesienia do teorii i praktyki, ukazujące zintegrowany charakter współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego.  W  związku z tym podejmiemy dyskusję obejmującą  między innymi:

  • przekształcenia zadań i funkcji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa lokalnego,
  • zintegrowane podejście do procesu zarządzania bezpieczeństwem w układzie terytorialnym,
  • budowanie odporności na współczesne  zagrożenia w wymiarze lokalnym,
  • krajowe i międzynarodowe uwarunkowania  bezpieczeństwa lokalnego,
  • bezpieczeństwo jako kategoria jakości życia mieszkańców.
  • współpraca sektora militarnego i pozamilitarnego w zakresie budowania bezpieczeństwa lokalnego,
  • historyczno-kulturowe aspekty kształtowania bezpieczeństwa lokalnego,
  • proces edukacji dla bezpieczeństwa

Mamy nadzieję, że konferencja gromadząca szerokie grono uczestników reprezentujących różne środowiska zajmujące się problematyką bezpieczeństwa lokalnego pozwoli na wypracowanie wniosków istotnych dla teorii i praktyki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Grzegorz Górski – przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Golinowski

ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski

prof. dr hab. Adam Sudoł

dr Andrzej Potoczek – zastępca przewodniczącego

dr Zbigniew Brenda

dr Eugeniusz Suwiński

dr Paweł Machalski

dr Sławomir Sadowski

dr Joanna Górska-Szymczak

mgr Krzysztof Maćkiewicz

mgr Jarosław Sochacki       

mgr Paweł Grzybowski       

Komitet Organizacyjny Konferencji :

mgr Sandra Borys-Wysocka – przewodnicząca

mgr Bartosz Szczepaniak

mgr Patrycja Bączalska

mgr Marek Retlewski

Dominika Matłosz

Informacje organizacyjne

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 31 maja 2023 na adres: d.matlosz@aj.torun.pl

Konferencja jest bezpłatna

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do  5 czerwca 2023 r.

• Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 21 stron wraz z tytułem, słowami kluczowymi i streszczeniem w języku polskim i angielskim. Struktura opracowania : imię i nazwisko Autora wraz z afiliacją, tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, (w języku polskim i angielskim), część zasadnicza, zakończenie, bibliografia (plik w formacie MSWord, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu tekstu). Przygotowany materiał należy złożyć do dnia 31 lipca 2023 r. na adres: d.matlosz@aj.torun.pl

Wytyczne dla autorów w załączeniu.

• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:

Sandra Borys-Wysocka (tel. 56 6218241), e-mail s.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl

Dominika Matłosz e-mail d.matlosz@aj.torun.pl

Skip to content