ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z ochrony ludności oraz zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie. Absolwenci studiów Zarządzanie Kryzysowe mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

  • Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli,
  • Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (różnych szczebli),
  • Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym,
  • strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Ponad to słuchacze uzyskają umiejętności:

  • wdrażania nowoczesnych systemów Zarządzania Kryzysowego, wynikających z rodzaju pełnionych funkcji na zajmowanych stanowiskach, w strukturach organizacyjnych na poszczególnych poziomach administracji;
  • sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania,
  • roli administracji samorządowej w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej oraz interpretacją zmian w ustawach samorządowych oraz w prawie wodnym.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata) pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Informacje ogólne

CZAS TRWANIA
2 SEMESTRY

LICZBA GODZIN
202

PRAKTYKI
100 h

Skip to content