JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5 LETNIE

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (PPiW)

Absolwent posiada szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Efektywnie funkcjonuje w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Umiejętnie rozpoznaje potrzeby edukacyjne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna filozoficzne, socjologiczne, kulturowe, historyczne, psychologiczne i medyczne podstawy wychowania i kształcenia. Rozpoznaje cechy rozwojowe dziecka w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. Rozumie ogólne uwarunkowania stwierdzanych zaburzeń i dysfunkcji, często o charakterze medycznym.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

1. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie problematyki wypełniania zadań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Dotyczy ona pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, współpracy z rodzicami, teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacji
zorientowanej na jednostkę, także w zakresie diagnozowania rozwoju dziecka i elementów terapii pedagogicznej.

2. Dzięki zdobyciu specjalistycznej wiedzy, absolwent wykazuje umiejętności metodyczne, sprzyjające prawidłowej organizacji procesu kształcenia w przedszkolu i klasach I–III w zakresie realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących, profilaktycznych i wyrównawczych, prawidłowego diagnozowania problemów i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych, przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, planów współpracy z rodzicami, scenariuszy zabaw i zajęć.

3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci, rozpoznaje zagrożenia indywidualne i zbiorowe, potrafi znaleźć rozwiązania tych problemów, jest komunikatywny, kreatywny, otwarty na pomoc innym, potrafi słuchać ze zrozumieniem i obserwować. W swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kieruje się dobrem każdego dziecka oraz poczuciem odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne, a także osobowy, integralny rozwój.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Profil zawodowy

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy jako:

 • nauczyciel w przedszkolu,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej,
 • wychowawca w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5 LETNIE

Pedagogika Specjalna

Absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy pedagoga specjalnego – czyli człowieka, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie zagrożonej niedostosowaniem społecznym w jego nauce, terapii i rehabilitacji. Przez pięć lat zadaniem naszej kadry dydaktycznej jest towarzyszenie naszym studentom w nabywaniu przez nich przygotowania zawodowego do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Chcemy nauczyć ich optyki patrzenia na człowieka słabego, którego niepełnosprawność jest jedną z wielu cech. Tak, by w przyszłości to absolwenci Akademii Jagiellońskiej pomagali swoim podopiecznym pokonywać ich trudności rozwojowe. Dokładamy wszelkich starań, by nasz absolwent swoją codzienną postawą dbał o godność osoby z niepełnosprawnością.

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).
 • Terapia dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

1. Program studiów zawiera rozbudowane bloki zajęć teoretycznych i praktycznych, które wyposażają naszych absolwentów w wiedzę, umiejętności kompetencje społeczne konieczne do efektywnej pracy z dziećmi i dorosłymi z trudnościami rozwojowymi oraz z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, a także ich rodzinami.

2. Naszych studentów zaznajamiamy z najnowszymi i efektywnymi metodami usprawniania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z metodami pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością.

3. Naszym studentom proponujemy odbywanie praktyk zawodowych w lokalnych instytucjach zajmujących się od lat procesem nauczania i terapii osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych dydaktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnoprawnościami na różnych etapach ich życia (tuż po narodzinach, na etapie przedszkola, szkół rożnego typu, warsztatów terapii zajęciowej, domów opieki społecznej, czy późnej dorosłości i
starości).

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Profil zawodowy

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, w zależności od wybranej specjalności, ma możliwość pracy jako:

 • nauczyciel w placówkach specjalnych, integracyjnych i w ramach edukacji włączającej,
 • terapeuta zajęciowy,
 • pedagog specjalny (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, hospicjum),
 • wychowawca (w internacie, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych),
 • wychowawca lub nauczyciel w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, zakładach karnych, aresztach śledczych, domach dziecka,
 • kurator społeczny lub sądowy,
 • pracownik w instytucjach pomocy rodzinie.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

WAŻNE: każdy kandydat na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, będący dotychczas studentem lub absolwentem innego kierunku, może ubiegać się o wpisanie na wyższy niż pierwszy semestr studiów, po indywidualnej weryfikacji przez Uczelnię efektów kształcenia osiągniętych podczas wcześniejszych studiów.

Jeżeli np.:

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na siódmym bądź ósmym semestrze studiów jednolitych magisterskich (po weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia),

 

 • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,
 • ukończyłaś/-łeś I, II lub III rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiów licencjackich na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Powyższa propozycja jest zgodna z zmianami w kształceniu nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wynikającymi z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla nauki).

Zajęcia na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich zorganizowane będą w sposób umożliwiający godzenie ich z pracą zawodową studentów.

Przy realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Jagiellońska współpracuje z Uniwersytetem w Trnavie na Słowacji. Uczelnia ta była pionierem nowego modelu kształcenia nauczycieli na Słowacji i jest stałym współpracownikiem słowackiego ministerstwa edukacji.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz_osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty – do okazania

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Biuro rekrutacji

Akademia Jagiellońska w Toruniu
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

tel. 695 000 014
e-mail: rekrutacja@aj.torun.pl

  AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

  Czesne

  Termin płatności:*

  X

  XI

  XII

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  I rok
  6 600 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  II rok
  4 800 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  III rok
  4 800 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  IV rok
  4 800 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  V rok
  4 800 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  * płatne do 20. dnia miesiąca

  Skip to content