JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5 LETNIE

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (PPiW)

Absolwent posiada szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Efektywnie funkcjonuje w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Umiejętnie rozpoznaje potrzeby edukacyjne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna filozoficzne, socjologiczne, kulturowe, historyczne, psychologiczne i medyczne podstawy wychowania i kształcenia. Rozpoznaje cechy rozwojowe dziecka w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. Rozumie ogólne uwarunkowania stwierdzanych zaburzeń i dysfunkcji, często o charakterze medycznym.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

1. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie problematyki wypełniania zadań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Dotyczy ona pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, współpracy z rodzicami, teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacji
zorientowanej na jednostkę, także w zakresie diagnozowania rozwoju dziecka i elementów terapii pedagogicznej.

2. Dzięki zdobyciu specjalistycznej wiedzy, absolwent wykazuje umiejętności metodyczne, sprzyjające prawidłowej organizacji procesu kształcenia w przedszkolu i klasach I–III w zakresie realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących, profilaktycznych i wyrównawczych, prawidłowego diagnozowania problemów i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych, przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, planów współpracy z rodzicami, scenariuszy zabaw i zajęć.

3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci, rozpoznaje zagrożenia indywidualne i zbiorowe, potrafi znaleźć rozwiązania tych problemów, jest komunikatywny, kreatywny, otwarty na pomoc innym, potrafi słuchać ze zrozumieniem i obserwować. W swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kieruje się dobrem każdego dziecka oraz poczuciem odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne, a także osobowy, integralny rozwój.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Profil zawodowy

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy jako:

 • nauczyciel w przedszkolu,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej,
 • wychowawca w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5 LETNIE

Pedagogika Specjalna

Absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy pedagoga specjalnego – czyli człowieka, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie zagrożonej niedostosowaniem społecznym w jego nauce, terapii i rehabilitacji. Przez pięć lat zadaniem naszej kadry dydaktycznej jest towarzyszenie naszym studentom w nabywaniu przez nich przygotowania zawodowego do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Chcemy nauczyć ich optyki patrzenia na człowieka słabego, którego niepełnosprawność jest jedną z wielu cech. Tak, by w przyszłości to absolwenci Akademii Jagiellońskiej pomagali swoim podopiecznym pokonywać ich trudności rozwojowe. Dokładamy wszelkich starań, by nasz absolwent swoją codzienną postawą dbał o godność osoby z niepełnosprawnością.

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).
 • Terapia dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

1. Program studiów zawiera rozbudowane bloki zajęć teoretycznych i praktycznych, które wyposażają naszych absolwentów w wiedzę, umiejętności kompetencje społeczne konieczne do efektywnej pracy z dziećmi i dorosłymi z trudnościami rozwojowymi oraz z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, a także ich rodzinami.

2. Naszych studentów zaznajamiamy z najnowszymi i efektywnymi metodami usprawniania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z metodami pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością.

3. Naszym studentom proponujemy odbywanie praktyk zawodowych w lokalnych instytucjach zajmujących się od lat procesem nauczania i terapii osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych dydaktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnoprawnościami na różnych etapach ich życia (tuż po narodzinach, na etapie przedszkola, szkół rożnego typu, warsztatów terapii zajęciowej, domów opieki społecznej, czy późnej dorosłości i
starości).

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Profil zawodowy

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, w zależności od wybranej specjalności, ma możliwość pracy jako:

 • nauczyciel w placówkach specjalnych, integracyjnych i w ramach edukacji włączającej,
 • terapeuta zajęciowy,
 • pedagog specjalny (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, hospicjum),
 • wychowawca (w internacie, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych),
 • wychowawca lub nauczyciel w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, zakładach karnych, aresztach śledczych, domach dziecka,
 • kurator społeczny lub sądowy,
 • pracownik w instytucjach pomocy rodzinie.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

WAŻNE: każdy kandydat na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, będący dotychczas studentem lub absolwentem innego kierunku, może ubiegać się o wpisanie na wyższy niż pierwszy semestr studiów, po indywidualnej weryfikacji przez Uczelnię efektów kształcenia osiągniętych podczas wcześniejszych studiów.

Jeżeli np.:

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na siódmym bądź ósmym semestrze studiów jednolitych magisterskich (po weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia),

 

 • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,
 • ukończyłaś/-łeś I, II lub III rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiów licencjackich na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Powyższa propozycja jest zgodna z zmianami w kształceniu nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wynikającymi z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla nauki).

Zajęcia na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich zorganizowane będą w sposób umożliwiający godzenie ich z pracą zawodową studentów.

Przy realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Jagiellońska współpracuje z Uniwersytetem w Trnavie na Słowacji. Uczelnia ta była pionierem nowego modelu kształcenia nauczycieli na Słowacji i jest stałym współpracownikiem słowackiego ministerstwa edukacji.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz_osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty – do okazania

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Biuro rekrutacji

Akademia Jagiellońska w Toruniu
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

tel. 695 000 014
e-mail: rekrutacja@aj.torun.pl

  AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

  Czesne

  Termin płatności:*

  X

  XI

  XII

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  I rok
  5 400 zł
  4 680 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł550 zł

  II rok
  5 400 zł
  4 680 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  450 zł
  390 zł

  III rok
  5 400 zł
  4 800 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  450 zł
  400 zł

  IV rok
  6 000 zł
  5 680 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  500 zł
  470 zł

  V rok
  5 200 zł
  4 400 zł

  650 zł
  550 zł

  650 zł
  550 zł

  650 zł
  550 zł

  650 zł
  550 zł

  650 zł
  550 zł

  650 zł
  550 zł

  650 zł
  550 zł

  650 zł
  550 zł

  * płatne do 20. dnia miesiąca

  Skip to content