JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5 LETNIE

Pedagogika specjalna

Pedagogika Specjalna to kierunek, który przygotowuje przyszłych pedagogów specjalnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Absolwenci zdobywają niezbędne kompetencje do wspierania swoich podopiecznych w procesie nauki, terapii oraz rehabilitacji, a także w pokonywaniu trudności rozwojowych. Program kładzie nacisk na holistyczne podejście do osoby z niepełnosprawnością, traktując ją z szacunkiem i dbając o jej godność. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci są w stanie wspierać swoich podopiecznych na różnych etapach ich życia, w różnych instytucjach i placówkach.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 1. Absolwent nabywa interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do efektywnej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnościami i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Program studiów obejmuje pedagogikę, psychologię, socjologię, filozofię oraz metody pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

 2. Absolwent wykazuje umiejętności w stosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych, organizowaniu procesu edukacyjnego oraz dostosowywaniu go do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Jest przygotowany do diagnozowania problemów rozwojowych oraz projektowania i realizacji działań terapeutycznych.

 3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent potrafi efektywnie komunikować się z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzinami oraz zespołami specjalistów. Wykazuje empatię, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Działa na rzecz integracji społecznej swoich podopiecznych i promowania ich praw.

 4. Program studiów oferuje szerokie możliwości odbywania praktyk zawodowych w różnych instytucjach zajmujących się edukacją, terapią i opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, co pozwala na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5 LETNIE

Pedagogika Specjalna

Absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy pedagoga specjalnego – czyli człowieka, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie zagrożonej niedostosowaniem społecznym w jego nauce, terapii i rehabilitacji. Przez pięć lat zadaniem naszej kadry dydaktycznej jest towarzyszenie naszym studentom w nabywaniu przez nich przygotowania zawodowego do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Chcemy nauczyć ich optyki patrzenia na człowieka słabego, którego niepełnosprawność jest jedną z wielu cech. Tak, by w przyszłości to absolwenci Akademii Jagiellońskiej pomagali swoim podopiecznym pokonywać ich trudności rozwojowe. Dokładamy wszelkich starań, by nasz absolwent swoją codzienną postawą dbał o godność osoby z niepełnosprawnością.

  JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Profil zawodowy

  Absolwent kierunku Pedagogika Specjalna, w zależności od wybranej specjalności, może podjąć pracę jako:

  • Nauczyciel w placówkach specjalnych, integracyjnych i w ramach edukacji włączającej
  • Terapeuta zajęciowy
  • Pedagog specjalny (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, hospicjum)
  • Wychowawca w internatach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych
  • Wychowawca lub nauczyciel w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, zakładach karnych, aresztach śledczych, domach dziecka
  • Kurator społeczny lub sądowy
  • Pracownik w instytucjach pomocy rodzinie

   AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

   Powyższa propozycja jest zgodna z zmianami w kształceniu nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wynikającymi z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla nauki).

   Zajęcia na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich zorganizowane będą w sposób umożliwiający godzenie ich z pracą zawodową studentów.

   Przy realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Jagiellońska współpracuje z Uniwersytetem w Trnavie na Słowacji. Uczelnia ta była pionierem nowego modelu kształcenia nauczycieli na Słowacji i jest stałym współpracownikiem słowackiego ministerstwa edukacji.

   AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

   Zasady rekrutacji

   Wymagane dokumenty rekrutacja

   • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
   • świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
   • kwestionariusz_osobowy
   • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
   • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
   • dowód osobisty – do okazania

   Warunki przyjęcia

   KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

   KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

   KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

   Biuro rekrutacji

   Akademia Jagiellońska w Toruniu
   ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
   I piętro, pokój B8

   poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

   tel. 695 000 014
   e-mail: rekrutacja@aj.torun.pl

    AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

    Czesne

    Termin płatności:*

    X

    XI

    XII

    I

    II

    III

    IV

    V

    VI

    VII

    VIII

    IX

    I rok
    5 400 zł
    4 680 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł550 zł

    II rok
    5 400 zł
    4 680 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    450 zł
    390 zł

    III rok
    5 400 zł
    4 800 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    450 zł
    400 zł

    IV rok
    6 000 zł
    5 680 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    500 zł
    470 zł

    V rok
    5 200 zł
    4 400 zł

    650 zł
    550 zł

    650 zł
    550 zł

    650 zł
    550 zł

    650 zł
    550 zł

    650 zł
    550 zł

    650 zł
    550 zł

    650 zł
    550 zł

    650 zł
    550 zł

    * płatne do 20. dnia miesiąca

    Skip to content