KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

FAQ

1. Kto może ubiegać się o wyjazd?

Wyjechać może każdy student, który spełnia następujące warunki:

  • ma ukończony pierwszy rok studiów
  • jest obywatelem kraju uprawnionego do udziału w Erasmusie (ew. posiada oficjalny status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w Polsce)

•posiada dobre wyniki w nauce i zna język obcy w stopniu umożliwiającym mu uczestnictwo w zajęciach na zagranicznej uczelni.

2. Na jak długo mogę wyjechać?

Czas wyjazdu zagranicę w ramach Programu ERASMUS+ wynosi jeden lub dwa semestry akademickie.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć.

Formularze dokumentów znajdują się w sekcji „pliki do pobrania”. W najbliższym czasie zostaną one zaktualizowane. Do tego czasu należy korzystać z dostępnych na stronie wersji. Nie ma potrzeby składania zaświadczenia o wysokości średniej ze studiów – nasz dział pozyska wymagane informacje bezpośrednio z dziekanatu.

4. Czy jest ogólnouczelniany wzór CV bądź listu motywacyjnego dla uczelni zagranicznych?

Nie ma jednego wzoru takich dokumentów. Jeśli są one wymagane przez uczelnie przyjmującą należy postępować zgodnie z wymaganiami tej uczelni (dotyczy to języka, formatu, wymaganej zawartości etc). Pamiętajcie by przedstawić swoją sylwetkę w możliwie najatrakcyjniejszy sposób.

5. Jakie będą moje prawa i obowiązki podczas wyjazdu?

Wszystkie najważniejsze prawa i obowiązki znajdziesz w Karcie Studenta Erasmusa. Stanowi ona obowiązkowy załącznik do umowy finansowej między studentem a Uczelnią. Umowę taką podpisywać będziemy przed wyjazdem – przygotowana będzie przez nasz dział. Należy ja podpisać w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla Uczelni a drugi dla studenta. Należy pozostawać w kontakcie wykładowcami (promotorem) przedmiotów, których zaliczenie będzie wymagane w TSW po powrocie ze stypendium.

6. Czy stypendium pokryje wszystkie koszty mojego pobytu za granicą?

Studia na zagranicznym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ są bezpłatne, więc uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od Ciebie czesnego. Każdy wyjeżdżający student otrzymuje fundusze na częściowe pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków związanych z pobytem za granicą. Kwota ta wynosi 300, 400 lub 500 euro miesięcznie w zależności od kraju do którego się wyjeżdża w przypadku wyjazdy na studia, plus ewentualnie odpowiednik 200 euro dla osób otrzymujących stypendium socjalne. Wysokości stawek stypendium dla wyjazdów na praktyki to (odpowiednio 400, 500 lub 600 euro w zależności od kraju). Może się zdarzyć, że stypendium nie pokryje całości kosztów związanych z pobytem na stypendium. W dużej mierze koszty te zależne są od studenta (gdzie jest zakwaterowany, ile wydaje na wyżywienie etc).

7. Czy muszę zbierać bilety, rachunki dokumentujące poniesione wydatki?

Nie ma takiej potrzeby. Wymagany jest natomiast dokument potwierdzający czas trwania pobytu na stypendium w uczelni/instytucji przyjmującej. Stanowi on podstawę do rozliczenia finansowego wyjazdu.

8. Czy po powrocie ze stypendium nie będę musiał powtarzać roku?

Nie. Gwarantuje to tzw. Learning Agreement, czyli „Porozumienie o programie zajęć”, podpisywane przed wyjazdem. Należy jednak pamiętać, że o uznaniu pobytu na stypendium przez rodzimą uczelnię decyduje Dziekan wydziału dopiero po zapoznaniu się z wykazem zaliczeń (tzw. Transcript of Records) wystawionym przez uczelnię zagraniczną.

9. Kiedy muszę uzyskać akceptację dziekana, czy występuję o nią osobiście?

Tak, zgodę dziekana na wyjazd należy uzyskać indywidualnie. Należy przedstawić proponowaną listę przedmiotów do realizacji za granicą. Dziekanat powinien przygotować tabelę, który przedmiot na uczelni przyjmującej zastąpi który realizowany w TSW. W przypadku komplikacji w kontaktach z dziekanatem prosimy o kontakt z Koordynatorem Erasmus+ (p. Ernest Nowak, erasmus@erasmus.com.pl).

10. Czy podczas pobytu na stypendium studiuję cały semestr ze studentami miejscowymi?

Nie, studenci realizują przedmioty uzgodnione przed wyjazdem i zapisane w „Learning Agreement”. Mogą one być realizowane na uczelni przyjmującej na różnych latach studiów, różnych kierunkach, w osobnych grupach studenckich. Zasadą jest by przedmioty realizowane na uczelni przyjmującej były maksymalnie zbliżone do tych realizowanych w danym semestrze w TSW.

11. Kiedy poznam różnice programowe do zaliczenia po powrocie, kiedy będę musiał je zaliczyć?

Różnice znane będą przed wyjazdem (aczkolwiek może to ulec zmianie, gdyby po przyjeździe okazało się, że konieczne będą zmiany w „Learning Agreement”). Idealnym wyjściem jest praca nad różnicami programowymi jeszcze w trakcie wyjazdu, pozostając w kontakcie mailowym z danym wykładowcą.

12. Czy mogę wyjechać w trakcie pisania pracy dyplomowej?

Tak, wskazany jest wówczas regularny kontakt z promotorem drogą mailową.

13. Co to jest “Wykaz zaliczeń” (“Transcript of Records”)?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których uczestniczyłeś/aś w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.

14. Jakie są konsekwencje niezaliczenia przedmiotu za granicą.

W takiej sytuacji trzeba będzie zaliczyć ten przedmiot (lub jego odpowiednik) w TSW. Dołożymy starań by wskazany był wykładowca z TSW, który będzie w tym celu indywidualnie pracował ze studentem.

15. Czy po przyjeździe coś odbywa się poza oddaniem certyfikatu (jeden zostaje u mnie, drugi dla uczelni), i ew. zdanie różnic programowych?

Należy jeszcze wypełnić online ankietę beneficjenta oraz (jeśli to wymagane) przystąpić do testu językowego także online.

16. Czy podczas wyjazdu na stypendium opłacam czesne w TSW?

Tak, pobyt na stypendium nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania czesnego w TSW.

17. Czy podczas pobytu na stypendium mogę pracować?

To zależy od systemu prawnego danego kraju. Często legalna jest praca na część etatu. Należy się dowiadywać w konsulatach, biurach współpracy z zagranicą danej uczelni etc.

18. Co to jest ECTS?

ECTS (European Credit Transfer System), czyli Europejski System Transferu Punktów jest systemem ułatwiającym uznawanie przez macierzystą uczelnię okresu studiów odbytych za granicą. Ma za zadanie przełożenie na skalę punktową nakładu pracy, jaką każdy student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu. Za jeden semestr akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 30 punktów kredytowych.

19. Jak dobrze muszę znać język kraju, do którego chcę wyjechać? Czy jest możliwość udziału w kursach przygotowawczych?

Język, w którym zamierzasz studiować powinieneś/powinnaś znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursach przygotowawczych organizowanych przez naszą uczelnię.

20. Gdzie znajdę informacje na temat możliwości taniego zakwaterowania podczas wyjazdu?

Jeśli chcesz ubiegać się o pokój w akademiku, skontaktuj się poprzez uczelniany Dział Współpracy z Zagranicą z podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc. Tam powinieneś uzyskać również informacje na temat innych rodzajów zakwaterowania (wynajem pokoi, mieszkań).

21. Gdzie mogę wyjechać?

Możliwość wyboru kraju zależy od ilości umów międzynarodowych podpisanych przez dany wydział. Lista uczelni, z jakimi współpracuje Uczelnia przedstawiona zostanie na każdym spotkaniu dotyczącym Erasmusa.

22. W jakiej formie otrzymam potwierdzenie studiowania za granicą?

Student otrzymuje Trancript of Records wydany przez uczelnię przyjmującą. Proszę pamiętać żeby upomnieć się o 2 kopie (jedna dla TSW). Można poprosić uczelnie partnerską żeby wydrukowała na grubszym sztywniejszym papierze. Ponadto odpowiednie zapisy znajdą się w suplemencie do dyplomu

23. Czy wyjeżdżając na przykład do Portugalii muszę zaliczyć test z portugalskiego, czy z angielskiego? Kiedy i gdzie ten test muszę zrobić? Czy to kosztuje?

To nic nie kosztuje. Trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną z Koordynatorem Programu, by udowodnić, że zna się język w stopniu komunikatywnym. Należy wykazać znajomość języka, w którym realizowane będą zajęcia. Przeważnie jest to język angielski ale zdarza się, że uczelnia zagraniczna oferuje zajęcia tylko w języku lokalnym.

24.Do jakiej Uczleni mogę jechać?

Możecie państwo jechać do jednej z uczelni na stronie Uczelnie Partnerskie (która zostanie rozbudowana lada dzień)Możecie też państwo wyjechać do jednej z tysięcy innych uczelni w Europie które o nas nie słyszały.Lista uczelni mających kartę Erasmus+ ponad rok : (kliknij w niebieski baner aby ściągnąć plik exel) http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en lista uczelni które dopiero dostały kartę Erasmus+ być może bardziej otwartych na współpracę.  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/heis_awarded_with_the_erasmus_charter.pdf
Prosimy o pomoc, i ze swojej strony obiecujemy, że każdy student który znajdzie sam nowego partnera, i odciąży dział Erasmus+ otrzyma finansowanie na Wyjazd, który sam pomoże zorganizować.(prawdopodobieństwo 99%) Przykładowy mail który wysyłacie powinien zawierać, CV, Informację czy jesteście zmotywowani, ambitni, dlaczego chcecie akurat tam wyjechać, zdjęcie, opis uczelni wysyłającej , kontakt do koordynatora Ernesta Nowaka erasmus@akademiajagiellonska.pl , zapewnienie ze jeśli się zgodzą, koordynator  podpisze umowę o współpracy i dokończy procedurę rekrutacji od strony formalnej. Proście o listę przedmiotów w semestrze mobilności, których odpowiedników szukacie , dziekan musi zaakceptować przedmioty zastępujące te w uczelni macierzystej (nie trzeba znaleźć 100%).

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

UCZELNIE PARTNERSKIE

Skip to content