AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

FAQ

1. Kto może ubiegać się o wyjazd?
 • studenci – wyjazd na studia lub praktykę
 • studenci AJT studiujący (w momencie wyjazdu) na co najmniej:
  – drugim roku studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub
  – na pierwszym roku studiów drugiego stopnia
  znający język obcy w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach na zagranicznej uczelni.
 • Pracownicy – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć lub na szkolenie
 • Wszystkie osoby współpracujące z AJT, bez względu na formę umowy (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne).
2. Na jak długo mogę wyjechać?
 1. wyjazdy na studia
  Pobyt studenta w uczelni partnerskiej w celu zrealizowania części studiów: min. 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr), nie dłużej niż 1 rok akademicki.
 2. wyjazdy na praktyki
  Pobyt studenta w instytucji partnerskiej – w przedsiębiorstwie: min. 2 miesiące, nie dłużej niż 12 miesięcy
 3. krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z UE – dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility) min. 5 dni, nie dłużej niż 30 dni.

Łącznie student może otrzymać stypendium ERASMUS+ na 12 miesięcy w jednym cyklu studiów (na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich), wykorzystując je dowolnie na studia i praktyki. Przykładowo można wyjechać na 10 miesięcy na studia, a później na 2 miesiące na praktyki lub 3 razy wyjechać na 3 miesięczne praktyki (np. co roku). Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące, a maksimum 12 miesięcy.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

Studenci

 • formularz aplikacyjny
 • learning agreement/learning agreement for trainingship
 • dokumenty potwierdzające poziom języka obcego

Pracownicy

 • formularz aplikacyjny
 • mobility agreement for teaching/trainingship
 • CV
 • dokumenty potwierdzające poziom języka obcego

Studenci

– formularz aplikacyjny

– learning agreement/learning agreement for trainingship

– dokumenty potwierdzające poziom języka obcego

 

Pracownicy

– formularz aplikacyjny

– mobility agreement for teaching/trainingship

– CV

– dokumenty potwierdzające poziom języka obcego

4. Czy jest ogólnouczelniany wzór CV bądź listu motywacyjnego dla uczelni zagranicznych?

Nie ma jednego wzoru takich dokumentów. Jeśli są one wymagane przez uczelnie przyjmującą należy postępować zgodnie z wymaganiami tej uczelni (dotyczy to języka, formatu, wymaganej zawartości etc). Pamiętajcie by przedstawić swoją sylwetkę w możliwie najatrakcyjniejszy sposób.

5. Jakie będą moje prawa i obowiązki podczas wyjazdu?

Wszystkie najważniejsze prawa i obowiązki znajdziesz w Karcie Studenta Erasmusa. Stanowi ona obowiązkowy załącznik do umowy finansowej między studentem a Uczelnią. Umowę taką podpisywać będziemy przed wyjazdem – przygotowana będzie przez nasz dział. Należy ja podpisać w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla Uczelni a drugi dla studenta. Należy pozostawać w kontakcie wykładowcami (promotorem) przedmiotów, których zaliczenie będzie wymagane w TSW po powrocie ze stypendium.

6. Czy stypendium pokryje wszystkie koszty mojego pobytu za granicą?

Studia w zagranicznym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ są bezpłatne, więc uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od Ciebie czesnego. Każdy wyjeżdżający student otrzymuje fundusze na częściowe pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków związanych z pobytem za granicą. Aktualne stawki stypendiów publikowane są w dokumencie “Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów”  oraz na stronie www.erasmusplus.org.pl

7. Czym jest "green travel" - "zielona podróż"?

“Green travel” – “zielona podróż” to podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu. 

Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do otrzymania 50 € z tytułu spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel”.

Pracownicy – w przypadku wybrania takiej formy podróży mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie podróży oraz na otrzymanie wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży do maksymalnie 4 dodatkowych dni (w zależności od realnego harmonogramu podróży).

8. Czy muszę zbierać bilety, rachunki dokumentujące poniesione wydatki?

Nie ma takiej potrzeby poza przypadkiem, gdy odbywasz tzw. “zieloną podróż”, czyli podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

W każdym wypadku wymagany jest natomiast dokument potwierdzający czas trwania pobytu na stypendium w uczelni/instytucji przyjmującej. Stanowi on podstawę do rozliczenia finansowego wyjazdu.

9. Czy po powrocie ze stypendium nie będę musiał powtarzać roku?

Nie. Gwarantuje to tzw. Learning Agreement, czyli „Porozumienie o programie zajęć”, podpisywane przed wyjazdem. Należy jednak pamiętać, że o uznaniu pobytu na stypendium przez rodzimą uczelnię decyduje Dziekan wydziału dopiero po zapoznaniu się z wykazem zaliczeń (tzw. Transcript of Records) wystawionym przez uczelnię zagraniczną.

10. Czy podczas pobytu na stypendium studiuję cały semestr ze studentami miejscowymi?

Nie, studenci realizują przedmioty uzgodnione przed wyjazdem i zapisane w „Learning Agreement”. Mogą one być realizowane na uczelni przyjmującej na różnych latach studiów, różnych kierunkach, w osobnych grupach studenckich. Zasadą jest by przedmioty realizowane na uczelni przyjmującej były maksymalnie zbliżone do tych realizowanych w danym semestrze w AJT.

11. Kiedy poznam różnice programowe do zaliczenia po powrocie, kiedy będę musiał je zaliczyć?

Różnice znane będą przed wyjazdem (aczkolwiek może to ulec zmianie, gdyby po przyjeździe okazało się, że konieczne będą zmiany w „Learning Agreement”). Idealnym wyjściem jest praca nad różnicami programowymi jeszcze w trakcie wyjazdu, pozostając w kontakcie mailowym z danym wykładowcą.

12. Czy mogę wyjechać w trakcie pisania pracy dyplomowej?

Tak, wskazany jest wówczas regularny kontakt z promotorem drogą mailową.

13. Co to jest “Wykaz zaliczeń” (“Transcript of Records”)?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których uczestniczyłeś/aś w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.

14. Jakie są konsekwencje niezaliczenia przedmiotu za granicą.

W takiej sytuacji trzeba będzie zaliczyć ten przedmiot (lub jego odpowiednik) w AJT. Dołożymy starań by wskazany był wykładowca z AJT, który będzie w tym celu indywidualnie pracował ze studentem.

15. Czy po przyjeździe coś odbywa się poza oddaniem certyfikatu (jeden zostaje u mnie, drugi dla uczelni), i ew. zdanie różnic programowych?

Należy jeszcze wypełnić online ankietę beneficjenta online.

16. Czy podczas wyjazdu na stypendium opłacam czesne w TSW?

Tak, pobyt na stypendium nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania czesnego w AJT.

17. Czy podczas pobytu na stypendium mogę pracować?

To zależy od systemu prawnego danego kraju. Często legalna jest praca na część etatu. Należy się dowiadywać w konsulatach, biurach współpracy z zagranicą danej uczelni etc.

18. Co to jest ECTS?

ECTS (European Credit Transfer System), czyli Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów …

 

19. Jak dobrze muszę znać język kraju, do którego chcę wyjechać? Czy jest możliwość udziału w kursach przygotowawczych?

Język, w którym zamierzasz studiować/pracować/wykładać powinieneś/powinnaś znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. W celu podniesienia swoich kompetencji językowych można nieodpłatnie skorzystać z Online Linguistic Support w EU Academy 

20. Gdzie znajdę informacje na temat możliwości taniego zakwaterowania podczas wyjazdu?

Jeśli chcesz ubiegać się o pokój w akademiku, skontaktuj się poprzez uczelniany Dział Współpracy z Zagranicą z podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc. Tam powinieneś uzyskać również informacje na temat innych rodzajów zakwaterowania (wynajem pokoi, mieszkań).

21. Gdzie mogę wyjechać?

Wyjazdy na studia oraz w celu prowadzenia zajęć: do uczelni partnerskiej AJT z listy dostępnej TUTAJ.

Wyjazdy na praktyki: do dowolnej instytucji, która podpisze w tym celu learning agreement for trainingship.

22. Czy wyjeżdżając na przykład do Portugalii muszę zaliczyć test z portugalskiego, czy z angielskiego? Kiedy i gdzie ten test muszę zrobić? Czy to kosztuje?

To nic nie kosztuje. Trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną z Koordynatorem Programu, by udowodnić, że zna się język w stopniu komunikatywnym. Należy wykazać znajomość języka, w którym realizowane będą zajęcia. Przeważnie jest to język angielski ale zdarza się, że uczelnia zagraniczna oferuje zajęcia tylko w języku lokalnym.

23. Na jakie dodatkowe wsparcie może liczyć osoba pobierająca stypendium socjalne lub posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności?

Osoby (studenci i absolwenci) pobierające stypendium socjalne lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują dodatkową kwotę:

 • 250 euro na każdy miesiąc wyjazdu (studia i praktyki),
 • 100 euro na wyjazd krótkoterminowy trwający do 14 dni i 150 euro na wyjazd krótkoterminowy trwający powyżej 14 dni,
 • koszty podróży w zależności od pokonywanej odległości na wyjazdy krótkoterminowe

 W przypadku, gdy kwoty powyższe nie są wystarczające na pokrycie kosztów mobilności, można ubiegać się także o dofinansowanie poniesionych kosztów rzeczywistych na podstawie osobnego wniosku składanego do Narodowej Agencji.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

UCZELNIE PARTNERSKIE

Skip to content